Tax Alert 34/2015 – OPODATKOWANIE PODATKIEM U ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13, II FSK 2544/13), w którym sąd orzekł, iż należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Biorąc jednak pod uwagę argumentację sądu, naszym zdaniem, wyrok może mieć szersze znaczenie i mieć pomocnicze zastosowanie do innych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o podobnym brzmieniu do umowy polsko-niemieckiej

NSA zwrócił bowiem uwagę na fakt, iż skoro w polsko-niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oprogramowanie komputerowe nie zostało wymienione wśród należności licencyjnych a istnieją umowy, w których program komputerowy wyraźnie jest jako taki wskazywany, to przemawia to za wyłączeniem go na gruncie umowy polsko-niemieckiej spod tego pojęcia.

Niezależnie jednak nawet od tego, zdaniem Sądu, w przypadku, gdy oprogramowanie komputerowe:

  • użytkowane jest wyłącznie na potrzeby podatnika, który jest jednocześnie końcowym użytkownikiem oprogramowania bądź też
  • jest ono odsprzedawane, klientom spółki, która występuje wyłącznie w charakterze pośrednika w umowie zawartej bezpośrednio pomiędzy klientem a zagranicznym producentem oprogramowania,

to oprogramowanie takie nie mieści się w pojęciu należności licencyjnych w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji opłaty za takie oprogramowanie nie są opodatkowane podatkiem u źródła.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Dariusz Niestrzębski
dariusz.niestrzebski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 10