Tax Alert 35/2019 – Zmiany w koncesjach paliwowych i RPP – nowy wykaz paliw ciekłych opublikowany

W dniu 28 listopada br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2019 poz. 2332, dalej: rozporządzenie).

Ostateczne brzmienie rozporządzenia istotnie rozszerza zakres wyrobów, których będą dotyczyć obowiązki wynikające z Prawa Energetycznego.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zawarte w rozporządzeniu w stosunku do projektu z dnia 25 października 2019 r. (dalej: projekt), opisywanego przez nas w Tax Alercie 30/2019:

  • obowiązkiem koncesyjnym zostaną objęte półprodukty rafineryjne klasyfikowane do kodu CN 2707 50 00 z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe (ww. wyroby będą jednak objęte obowiązkiem uzyskania wpisu do RPP bez względu na ich przeznaczenie);
  • zrezygnowano z wyłączenia z obowiązku koncesyjnego oraz wpisu do rejestru podmiotów przywożących (dalej: RPP) gazu płynnego LPG przeznaczonego do celów innych niż energetyczne (projekt zawierał takie wyłączenie);
  • w ramach gazu płynnego LPG zrezygnowano z wyłączenia z obowiązku wpisu do RPP mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych (wyłączenie to pozostawiono jedynie przy obowiązkach koncesyjnych);
  • zrezygnowano z wyłączenia z obowiązku wpisu do RPP alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych o kodzie CN 2207 20 00 przeznaczonych na cele inne niż energetyczne (w przypadku obowiązków koncesyjnych pozostawiono wyłączenie dla ww. wyrobów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe);
  • w kategorii smarów zrezygnowano z wyłączenia z obowiązku wpisu do RPP parafiny ciekłej, poliizobutenu oraz uwodornionego poliizobutenu, przeznaczonych na cele inne niż energetyczne.
  • objęto obowiązkiem wpisu do RPP smary klasyfikowane do kodu CN 2710 20 90.

Przypominamy równocześnie, iż rozporządzeniem:

  • objęto obowiązkiem wpisu do RPP wyroby klasyfikowane do kodów CN 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80 (preparaty smarowe);
  • objęto obowiązkiem koncesyjnym wyroby klasyfikowane do kodu CN 2901 10 00 (węglowodory alifatyczne nasycone, w tym izobutan), bez względu na ich przeznaczenie;
  • objęto obowiązkiem koncesyjnym wyroby klasyfikowane do kodów CN 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99 (w ramach ciężkich olejów opałowych);
  • zaktualizowano nazewnictwo niektórych paliw ciekłych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. Wyjątkiem są zmiany w zakresie obowiązków koncesyjnych dotyczących wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2707 50 00, CN 2901 10 00, CN 2707 99 19, 2707 99 91 i 2707 99 99 oraz w zakresie obowiązku wpisu do RPP dotyczące wyrobów klasyfikowanych do CN 2707 50 00, CN 2710 20 90, CN 3403 19 10, 3403 19 20 i 3403 19 80, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Na mocy przepisów przejściowych (art. 16 i 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520)), podmioty prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych oraz przywozie paliw ciekłych, które w związku ze zmianą szczegółowego wykazu paliw ciekłych będą obowiązane do uzyskania koncesji, zmiany zakresu posiadanej koncesji lub wpisu do RPP, są obowiązane złożyć stosowny wniosek do Prezesa URE w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37