TAX ALERT 4/2019 – OPODATKOWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU

Uprzejmie informujemy, że w lutym oraz marcu 2019 r. zostały wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS lub Organ] dwie interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: ustawa PIT].

Stosowanie przepisów przejściowych dotyczących umów leasingu.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 1 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.657.2018.1.IF) była wykładnia przepisów przejściowych ustawy nowelizującej ustawę PIT [Dz. U. z 2018 r. poz. 2159], zgodnie z którymi do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw PIT oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT], w brzmieniu dotychczasowym (tj. na zasadach obowiązujących do końca 2018 r.). Ponadto, zgodnie z przedmiotowymi uregulowaniami do ww. umów, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw PIT oraz CIT, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W świetle powyższych uregulowań, wnioskodawca powziął wątpliwość czy jeżeli zawarł umowę przed 1 stycznia 2019 r., natomiast samochód osobowy zostanie wydany już po 31 grudnia 2018 r. lub brak będzie numeru VIN w umowie leasingu (będzie znany dopiero po 31 grudnia 2019 r.) powinien rozliczać opłaty z tytułu umowy leasingu na zasadach obowiązujących do końca 2018 r.

Organ podatkowy – zgadzając się ze stanowiskiem wnioskodawcy – stwierdził, iż „w przypadku podpisania przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem umów leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 r., a w przypadku otrzymania samochodów osobowych będących przedmiotem tych umów leasingu po dniu 31 grudnia 2018 r. lub braku numeru VIN pojazdu samochodowego będącego przedmiotem umowy leasingu w podpisanych umowach, który to numer będzie znany dopiero po dniu 31 grudnia 2018 r. – nie będzie miał zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 47a) ustawy o PIT – w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.”

Tym samym w przypadku umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie uprawniony do rozliczania opłat leasingowych na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. pomimo, iż otrzyma on samochód osobowy będący przedmiotem ww. umowy i/lub numer VIN dopiero w 2019 r.

Zaliczanie do kosztów części odsetkowej raty leasingowej oraz składek AC i OC

Ponadto w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR) DKIS rozważył m.in. kwestię możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części odsetkowej opłat wynikających z tytułu umowy leasingu (niezwiązanych z ww. działalnością) jak również składek OC oraz AC dotyczących samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych.

Odnosząc się do pierwszego zagadnienia DKIS stwierdził, że limit wprowadzony 1 stycznia 2019 r. w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT nie znajduje zastosowania w części, w której wartość opłaty leasingowej stanowi część raty odsetkowej. Tym samym Organ potwierdził, iż na mocy przepisów ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. część odsetkowa raty leasingowej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w całości.

Z kolei w odniesieniu do drugiej kwestii, Organ stanął na stanowisku, iż składki na ubezpieczenie OC, które nie są składnikiem raty leasingowej, a których koszt ponosi podatnik mogą zostać zaliczone przez tego podatnika do kosztów uzyskania przychodów w całości. Z kolei składka na ubezpieczenie AC podlega ograniczeniu z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT i powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem proporcji, o której mowa ww. przepisie. Powyższe ograniczenie dotyczy jedynie przypadków, w których wartość samochodu osobowego przewyższa 150 000 zł. Tym samym do ww. składek nie ma zastosowania ograniczenie w postaci zaliczenia jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Pomimo, iż przedmiotowe interpretacje dotyczą ustawy PIT wydaje się, iż płynące z niej wnioski mogą znaleźć zastosowanie również na gruncie ustawy CIT.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06