TAX ALERT 4/2020 – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U

Nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej oraz ustaw o podatkach dochodowych na 2019 r. spowodowała, iż duża część podmiotów, które za lata 2017 i 2018 była zwolniona z przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), będzie musiała ponownie powrócić do realizacji tych obowiązków.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, podatnicy są zobowiązani bez wezwania do sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) w terminie 3 miesięcy od momentu zakończenia roku podatkowego. W ramach nowelizacji regulacji w zakresie cen transferowych na 2017 r. ustawodawca wprowadził zwolnienie od tego obowiązku dla podmiotów sporządzających uproszczone sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP. Przepis obejmujący wskazane wyłączenie obowiązywał jedynie do 31 grudnia 2018 r., a jego uchylenie miało związek z wprowadzeniem obowiązku składania informacji o cenach transferowych na formularzach TPR-C i TPR-P, które zastąpiły odpowiednio CIT-TP i PIT-TP.

Do złożenia ORD-U zobowiązane są podmioty, które w danym roku zawierały umowy z nierezydentami, tj. z podmiotami powiązanymi (próg powiązania kapitałowego to 5%) o wartości przekraczającej 300 tys. euro oraz podmiotami posiadającymi przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w Polsce o wartości przekraczającej 5 tys. euro. W ORD-U należy zawrzeć m.in. dane adresowe nierezydenta oraz skumulowaną wartość przedmiotu umów zawartych w danym roku.

Formularz ORD-U za rok 2019 jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Anna Jaworska
anna.jaworska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 66

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 63