TAX ALERT 4/2022 – KOLEJNE TOWARY OBJĘTE MONITOROWANIEM PRZEWOZU W SYSTEMIE SENT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (numer wykazu prac legislacyjnych: 535).

Wyroby węglowe:

Zgodnie z ww. projektem, oprócz dotychczasowych towarów, monitorowaniem w systemie SENT objęty zostanie przewóz towarów objętych pozycjami:

 1. CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla; oraz
 2. CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

– jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg.

Wyłączone z tego obowiązku zostaną ww. towary:

 1. których przewóz rozpoczyna się na terytorium kraju, w tym również w ramach WDT lub eksportu;
 2. objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
 3. przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Projekt nie przewiduje objęcia systemem SENT węgla brunatnego (pozycja CN 2702).

Projektowane rozporządzenie powiązane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Ustawa ta rozszerza delegację dla Ministra Finansów do określenia towarów, których przewóz podlega monitorowaniu w systemie SENT, o przesłankę zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, wprowadza ona m.in. zakaz przywozu do Polski oraz tranzytu przez jej terytorium ww. wyrobów węglowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej lub Białorusi, nakładając jednocześnie szereg nowych obowiązków związanych z obrotem węglem.

Kolejne towary z pozycji CN 3814 oraz odpady:

Przypominamy także, że od 22 lutego br. systemem SENT objęty został przewóz dwóch innych grup towarów, tj.:

 • towarów klasyfikowanych w pozycji CN 3814, zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej (w tym np. rozpuszczalników i rozcieńczalników), innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy (przewóz tych ostatnich już wcześniej podlegał monitorowaniu), jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów. Zwolniony z monitorowania w SENT został przewóz ww. towarów: (i) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów, oraz (ii) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

 • odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), podlegających przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), bez względu na ich ilość w przesyłce.

Zwolniony z monitorowania w SENT jest jednak przewóz ww. towarów:

 1. których przewóz rozpoczyna się na terytorium kraju, w tym w ramach WDT lub eksportu;
 2. objętych procedurą celną tranzytu;
 3. które:
  • zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,
  • są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006

– jeżeli są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Przypominamy, że przepisy ustawy o SENT przewidują surowe kary za niezgłoszenie przewozu towaru pomimo istnienia takiego obowiązku (w wysokości 46% wartości brutto przewożonego towaru, nie niższej niż 20 000 zł). Kary nakładane są także m.in. za błędy w zgłoszeniach przewozu. Osobny katalog kar obejmuje przewoźników przewożących towary podlegające obowiązkowi zgłoszenia.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37