Tax Alert – PROJEKT ZMIAN REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TRANSAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Minister Finansów w dniu 16 czerwca 2015 r. przekazał do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący m.in. wdrożenia Kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej. W stosunku do pierwotnie planowanego, obecny projekt ustawy w zakresie dotyczącym dokumentacji podatkowej nie uległ zasadniczym zmianom, a ewentualne modyfikacje wynikały przede wszystkim z postulatów zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Istotne jest natomiast przesuniecie momentu wprowadzenia zmian w życie na dzień 1 stycznia 2017 r. (tj. rok później niż pierwotnie planowano).

Kluczowe zmiany zostały hasłowo wskazane poniżej.

Dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi

 • Obowiązek sporządzenia dokumentacji tylko dla podmiotów o przychodach lub kosztach większych niż 2 mln euro;
 • Dokumentowane są zarówno transakcje, jak i inne zdarzenia wpływające na wysokość dochodu;
 • Nowe progi wartościowe dla sporządzanych dokumentacji, w zależności od wysokości przychodów osiąganych przez podatnika (od 50 tys. euro do 500 tys. euro);
 • Możliwość zażądania sporządzenia dokumentacji dla transakcji/zdarzenia wyłączonego z takiego obowiązku ze względu na nieprzekroczenie progu;
 • Podział na dokumentację zawierającą informację o grupie (master file, dla podmiotów o przychodach lub kosztach większych niż 20 mln euro) oraz zawartych transakcjach i podatniku (local file);
 • Obowiązek sporządzenia dokumentacji za dany rok w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego (część informacji może zostać uzupełniona później);

Analiza danych porównywalnych

 • Konieczność przeprowadzenia analizy danych porównywalnych, tam gdzie jest to możliwe (dla podmiotów o przychodach lub kosztach większych niż 10 mln euro);
 • Preferencja dla analiz porównawczych opartych na danych lokalnych;

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne

 • Obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji, do dnia upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;
 • Obowiązek sporządzania sprawozdań PIT-TP i CIT-TP dla podmiotów o przychodach lub kosztach wyższych niż 10 mln euro;
 • Obowiązek składania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej (country-by-country reporting) dla podmiotów dominujących, sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe, posiadających jednostki zależne/zakłady za granicą, o obrotach powyżej 750 mln euro;

Rozporządzenia związane z ustawą nowelizującą

 • Nowe rozporządzenia określające m.in. szczegółowy zakres informacji prezentowanych w dokumentacji, wzory formularzy CIT-TP i PIT-TP (zamiast ORD-U, dla podmiotów o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro) oraz wzór sprawozdania country-by-country reporting.

W przypadku zainteresowania szerszym komentarzem w powyższym zakresie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
(22) 205 22 22
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl

Piotr Kiciński
(22) 205 22 19
piotr.kicinski@ptpodatki.pl