Tax Alert 4/2016 – Utrwalona linia orzecznicza w zakresie cash-poolingu

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na potwierdzenie – niekorzystnej dla podatników – linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) w zakresie stosowania rygorów niedostatecznej kapitalizacji oraz istnienia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu.

Zmianę poglądu prezentowanego dotychczas przez WSA wywołały wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 30 września 2015 r. (por. II FSK 2033/14 oraz II FSK 3137/14). W orzeczeniach tych NSA uznał, iż do zawarcia umowy pożyczki może dojść również wówczas, gdy zobowiązania stron umowy wynikają w sposób dorozumiany. W konsekwencji NSA orzekł, że ograniczenia z tytułu niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do odsetek wypłacanych w ramach umowy cash poolingu za umowę pożyczki, natomiast uczestnicy systemu są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Utrwalenie linii orzeczniczej WSA potwierdzają m.in. wyroki: WSA w Warszawie z 28 października 2015 r. (sygn. III SA/Wa 147/15) i z 16 grudnia 2015 r. (sygn. III SA/Wa 390/15), WSA w Lublinie z 22 grudnia 2015 r. (sygn. I SA/Lu 595/15) oraz WSA we Wrocławiu z 11 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Wr 1027/15 oraz I SA/Wr 1028/15).

Dla przypomnienia, jeszcze w 2013 r. linia interpretacyjna organów podatkowych była korzystna dla podatników. Jej zmiana doprowadziła do inicjowania licznych postępowań przed WSA, które w dominującej części kończyły wyroki korzystne dla podatników. Ostatnie wyroki WSA uprawniają jednak twierdzenie, iż następuje utrwalenie niekorzystnej praktyki w tym zakresie.

W naszej ocenie, stanowisko zaprezentowane w przytoczonych wyrokach NSA oraz ostatnich wyrokach WSA nie powinno mieć zastosowania do cash poolingu opartego na sprzedaży wierzytelności. Pozostaje wyrazić nadzieję, że NSA nie będzie traktowało wszystkich umów cash poolingu jednakowo, lecz ad casum.

Będziemy Państwa informować o kolejnych orzeczeniach NSA w tym zakresie.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT:

Andrzej Paczuski

andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 06