TAX ALERT 4/2017 – MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH (AKTUALIZACJA)

W uzupełnieniu Tax Alertu nr 3/2017 informujemy, iż w dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów i preparatów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego w innych wyrobach oraz suszu tytoniowego.

Sejm uwzględnił poprawki Senatu zmieniające niektóre definicje, wyłączenia i doprecyzowujące mechanizmy systemu kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażliwe z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Zgodnie z ostatecznym brzmieniem ustawy:

  • Przedmiotem nowych obowiązków nadal będzie przewóz szerokiej gamy towarów, doprecyzowano jednak, iż niektóre towary wrażliwe przewożone w niewielkich opakowaniach jednostkowych (do 5 / 11 / 16 litrów), nie będą objęte systemem monitorowania niezależnie od ilości opakowań w ramach jednego transportu.
  • Zmieniono definicje podmiotu wysyłającego poprzez uwzględnienie przypadków, w których towar jest przemieszczany, w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów. Tym samym uwzględniono przypadki, w których dostawa towarów nastąpi na terytorium kraju, przykładowo w bazie paliwowej, a następnie towar nie zostanie przemieszczony do nabywcy, ale do innego kontrahenta tego nabywcy, w celu dokonania dostawy po zakończeniu przewozu towarów.
  • Dookreślono wymogi dokumentacyjne związane z przesunięciami międzymagazynowymi (treść dokumentów potwierdzających takie przesunięcia), których spełnienie pozwoli na wyłączenie transportu z obowiązku monitorowania.
  • Wskazano, iż organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary administracyjnej za naruszenie obowiązków wskazanych w ustawie, ze względu na ważny interes przedsiębiorcy lub interes publiczny oraz, że takie odstąpienie będzie możliwe zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu.

Ustawa oczekuje w tej chwili na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jednakże przepisy dotyczące nakładania kar za nieprzestrzeganie obowiązków wskazanych w ustawie wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37