TAX ALERT 5/2019 – NOWA MATRYCA STAWEK VAT – REWOLUCJA W SYSTEMIE VAT

5 marca br. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ustalania stawek VAT na towary i usługi.

Nowe regulacje przewidują odstąpienie od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej przy identyfikowaniu stawki VAT dla towarów. Natomiast Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 stosowana dla celów określenia stawki VAT na usługi zostanie zastąpiona PKWiU z 2015.

Głównym założeniem nowelizacji, jest określenie jednej stawki VAT dla całych działów CN. Taka konstrukcja ma usunąć niekonsekwencję w stosowaniu różnych stawek do towarów podobnych, co obecnie niejednokrotnie ma miejsce (vide przykłady w tabeli poniżej). Na gruncie nowej matrycy niektóre stawki na towary/usługi uległy obniżeniu, a niektóre podwyższeniu – co obrazuje poniższa tabela:

W projekcie przewiduje się również wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), jako nowego instrumentu mającego zapewnić podatnikom ochronę w stosowaniu właściwej stawki VAT. WIS będzie decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika. Przy czym WIS będzie dawać ochronę nie tylko podmiotom wnioskującym o jej wydanie, ale również innym podatnikom, którzy będą, np. dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych WIS.

Zgodnie z projektem zmiany w sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia właściwej stawki VAT mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., natomiast możliwość występowania o WIS ma pojawić się już od 1 czerwca 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(022) 205 22 18

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(022) 205 22 16