TAX ALERT 5/2022 – WPŁYW ODWOŁANIA STANU EPIDEMII NA KWESTIE PODATKOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Powoduje to liczne zmiany w preferencjach/ulgach, które były wprowadzane w trakcie epidemii COVID-19. Niektóre z nich zostaną zniesione, inne zaś utrzymane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany, które spowodują utratę przysługujących ulg i preferencji w wyniku odwołania stanu epidemii, oraz te, które nadal będą utrzymane w mocy, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w zakresie ulg i preferencji

Odliczenie darowizn przekazanych na zwalczanie COVID -19

Zgodnie z art. 38g ustawy o CIT podatnikowi przysługuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania, darowizny uprzednio nieodliczonej, a przekazanej celem przeciwdziałania COVID-19 enumeratywnie wymienionym instytucjom bądź organizacjom NGO. Podatnik może z powyższego odliczenia skorzystać, jeżeli darowizna została przekazana w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID -19. Wysokość odliczenia wynosi 100%, 150% oraz 200% wartości darowizny i uzależniona jest od momentu jej przekazania.

Dodatkowo, od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne w postaci laptopów bądź tabletów, na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe, jak również na rzecz organizacji, pod warunkiem przeznaczenia na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.  Powyższe dotyczy tylko komputerów kompletnych, zdatnych od użytku oraz wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Wysokość odliczenia wynosi 100%, 150% oraz 200% wartości darowizny i uzależniona jest od momentu jej przekazania. Odliczenie może być uwzględnione, jeżeli darowizna została przekazana w terminie od dnia 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Preferencja ta w podatku dochodowym od osób fizycznych, została zawarta w art. 52n i 52x.

Reasumując, maj 2022 roku będzie ostatnim miesiącem, w którym podatnik będzie mógł skorzystać z wyżej omówionych ulg.

Podatek od przychodów z budynku

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terytorium Polski ustawodawca wprowadził bezwarunkowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Zwolnieniu podlegają przychody ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od dnia 1 stycznia 2021 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii – zastrzegając, że po dniu 31 grudnia 2020 roku obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 38ha ustawy CIT). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ulga ta została zawarta w art. 52pa ustawy PIT.

Zatem, od dnia 1 czerwca 2022 roku podatnicy zobowiązani będą do obliczania podatku od przychodu z budynku, zgodnie z zasadami art. 24b ustawy o CIT.

Ulga na złe długi

Zgodnie z intencją ustawodawcy, w przypadku kiedy podatnik (i) poniósł w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz (ii) nastąpił spadek przychodów o co najmniej 50%, może on skorzystać z wyłączenia konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (ulga na złe długie). Z tego rozwiązania podatnik może skorzystać nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii (art. 38i oraz art. 38o ustawy o CIT). Analogiczne rozwiązanie obowiązuje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52q oraz art. 52w ustawy o PIT).

Wobec faktu odwołania stanu epidemii w maju 2022 roku, możliwość skorzystania z powyższego rozwiązania obowiązywać będzie jedynie do końca 2022 roku.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Podatnicy, którzy nabyli środki trwałe celem produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takiego środka trwałego. Uprawnienie to może być wykonane przez podatnika, w okresie od 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 38k ustawy o CIT). Tożsame rozwiązanie zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52s ustawy o PIT).

W konsekwencji odwołanie stanu epidemii z dniem 16 maja, oznacza możliwość skorzystania z tej preferencji jedynie do końca maja 2022 roku.

Ulga B+R

Podatnik ponoszący koszty na działalności badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), celem opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, może takie koszty odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, w trakcie roku podatkowego, który:

 • rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 roku, a zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 roku,
 • rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 roku, nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Preferencja ta ma zastosowanie wyłącznie do kosztów ponoszonych w okresie od 2020 roku do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 38l ustawy o CIT). Analogiczne rozwiązanie zostało zawarte w art. 52t ustawy o PIT.

Konkludując, w praktyce podatnik będzie mógł rozliczyć poniesione koszty kwalifikowane do końca kwietnia 2023 r., przy założeniu, że jego rok podatkowy rozpoczął się 1 maja 2022 roku.

IP BOX

Podatnicy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19 uzyskiwane w roku podatkowym, który:

 • rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 roku, a zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 roku,
 • rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 roku, nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

uprawnieni są w trakcie tego roku podatkowego do stosowania stawki podatku w wysokości 5%, już przy obliczaniu zaliczek na ten podatek dochodowy (art. 38m ustawy CIT).

Natomiast, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w okresie od 2020 roku do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego stawkę podatku w wysokości 5%, już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (art. 52u ustawy PIT).

Zatem, odwołanie stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku spowoduje, że dzień 31 maja 2022 roku będzie ostatnim dniem, z którym będzie mógł się rozpocząć rok podatkowy, tak aby podatnicy podatku CIT mieli możliwość skorzystać ze stawki podatku 5% już przy obliczaniu zaliczek na ten podatek. Z kolei zaś podatnicy podatku PIT, z rozwiązania tego będą mogli skorzystać do końca 2022 roku.

Obniżenie stawki VAT do wysokości 0% dla dokonywanych darowizn

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1696 ze zm.) wprowadziło udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy dokonywali darowizn towarów i świadczyli nieodpłatnie usługi, w związku ze zwalczaniem wirusa SARS CoV-2.

W okresie do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

 • darowizny towarów, której przedmiotem są m.in. wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki ochrony indywidualnej, dokonywanej na rzecz m.in:
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – na realizację zadań ustawowych;
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;
  • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.
 • darowizny towarów, której przedmiotem są m.in. komputery przenośne (wyłącznie laptopy i tablety), jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, dokonanej na rzecz m.in.:
  • placówek oświatowych;
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych;
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę.
 • nieodpłatnego świadczenia usług, których przedmiotem są: remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa, roboty konserwacyjne lub montażowe, na rzecz organizacji pożytku publicznego – wykonywanego w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami.

Pełną treść przywołanego wyżej aktu prawnego znajdą Państwo pod adresem: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (sejm.gov.pl)

Zatem, w przypadku dokonywanych darowizn, o których mowa powyżej, przedsiębiorca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę 0% jedynie do dnia 16 maja 2022 r.

Preferencje/ulgi obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

Biała lista podatników VAT

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. Białej listy został wydłużony z 7 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu (art. 15zzn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza 1.0).

W związku z tym, że stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego od 16 maja 2022 r., termin na złożenie zawiadomienia nadal będzie wynosić 14 dni.

Wydłużenie terminów oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie tzw. Tarczy 1.0 (tj. 31 marca 2020 r.) oraz złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – ustawowy termin trzech miesięcy (art. 14d § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa) wydłuża się o kolejne trzy miesiące (art. 31g Tarczy 1.0).

W związku z tym, że stan epidemii został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego, powyższe terminy zostały zachowane i nadal obowiązują.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W przypadku schematu podatkowego krajowego terminy przedawnienia nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 31y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Oznacza to, że terminy raportowania MDR nadal będą zawieszone.

Certyfikaty rezydencji

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli okres ten przypada w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. Ponadto nie jest wymagane, aby płatnik posługiwał się oryginałem tego certyfikatu, wystarczy, że będzie w posiadaniu jego kopii w w/w okresie. Jeżeli zaś nie posiada aktualnego certyfikatu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. (art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z powyższym, w obowiązującym od dnia 16 maja 2022 r. stanie zagrożenia epidemicznego nadal znajdą zastosowanie przepisy, o których mowa powyżej.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Tomasz Klatkiewicz
Doradca podatkowy
tomasz.klatkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 62