TAX ALERT 5/2023 – WYROK NSA W SPRAWIE PODATKU U ŹRÓDŁA OD OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO UJĘTYCH W CENIE TOWARÓW

Informujemy że w dniu 7 marca br., zapadł istotny wyrok NSA w sprawie II FSK 2034/20. Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia objęcia podatkiem u źródła opłat za korzystanie ze znaku towarowego, ujętych w cenie nabywanych towarów. W wyroku przesądzono, że wyodrębnienie płatności za korzystanie ze znaków towarowych uzasadnia objęcie opodatkowaniem podatkiem u źródła części ceny za nabyte towary.

Spór w sprawie zainicjował wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego złożony przez dystrybutora kosmetyków. W umowie zawartej pomiędzy dystrybutorem a dostawcą, regulującej zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami, znajdował się zapis, zgodnie z którym 3% ceny nabywanych przez dystrybutora towarów stanowiło wynagrodzenie za prawo do korzystania przez nabywcę (tj. dystrybutora) ze znaków towarowych dla celów promocji, reklamy i sprzedaży tych towarów.

Jednocześnie, na fakturach wystawianych przez dostawcę z tytułu sprzedaży przedmiotowych towarów kwota wynagrodzenia za prawo do korzystania ze znaków towarowych nie była wykazywana jako odrębna pozycja, faktury wskazywały tylko cenę nabywanych towarów.

W przedmiotowym stanie faktycznym dystrybutor stanął na stanowisku, że opisywana transakcja stanowić będzie tzw. świadczenie mieszane, w którym dominującą rolę odgrywać będzie zakup towarów. W związku z tym, nie będzie on zobowiązany do odprowadzania zryczałtowanego podatku u źródła od płatności z tytułu korzystania ze znaków towarowych.

Stanowisko dystrybutora zostało uznane za nieprawidłowe zarówno przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny, który również nie przychylił się do argumentacji dystrybutora. W uzasadnieniu ustnym wyroku skład orzekający wskazał, m.in. na kwestię przypisania przez strony oddzielnego wynagrodzenia za korzystanie ze znaków towarowych, jako decydującą dla braku możliwości zastosowania koncepcji świadczenia o charakterze mieszanym, z przeważającą rolą dostawy towarów.

Choć z uwagi na sposób opisu stanu faktycznego rozstrzygnięcie samo w sobie nie jest niespodziewane, może otwierać drogę do dalszej dyskusji na temat świadczeń o charakterze mieszanym na gruncie podatku u źródła, jak również innych zagadnień.

Z uwagi na powyższe, rekomendujemy uważną weryfikację umów zawieranych z zagranicznymi dostawcami, pod kątem kwestii korzystania ze znaków towarowych.

***

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących przedmiotowego orzeczenia oraz skutków podatkowych zapisów w umowach z dostawcami zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 26

Piotr Zaremba
Menedżer
piotr.zaremba@ptpodatki.pl
(22) 205 22 21