TAX ALERT 5/2017 – WARTOŚĆ WYŻYWIENIA PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ JAKO PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY

Wartość wyżywienia pracownika w trakcie podróży służbowych, zapewniona przez pracodawcę, która przekracza wartość diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju [t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167.] należy potraktować jako przychód tego pracownika ze stosunku pracy, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.]. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 maja 2017 r (sygn. II FSK 945/15).

Spór, którego finał znalazł swoje rozstrzygnięcie w omawianym wyroku NSA, dotyczył interpretacji indywidualnej w zakresie rozpoznania jako przychodu wartości wyżywienia delegowanych pracowników zapewnionego przez pracodawcę, w sposób inny niż poprzez wypłatę diet, a co za tym idzie ewentualnych obowiązków pracodawcy jako płatnika PIT. Pracodawca stał na stanowisku, iż w opisywanej sytuacji wartość wyżywienia zapewnianego pracownikom, bez względu na wartość tego wyżywienia, nie może być potraktowana jako przychód, co skutkuje brakiem obowiązku pobrania podatku. Organ zajął stanowisko odmienne uznając, iż zwolniona z PIT jest jedynie ta cześć świadczenia otrzymanego przez pracowników, która nie przekracza wartości diety określonej w powyższym rozporządzeniu.

Sprawa trafiła przed oblicze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który w korzystnym dla wnioskodawcy wyroku z dnia 5 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 725/14) przychylił się do jego stanowiska, uchylając zaskarżoną interpretację. Jednakże, w wyniku złożenia skargi kasacyjnej przez organ, sprawa trafiła do NSA, który powołując się m.in. na wcześniejszy wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. II FSK 416/14), stwierdził, że w omawianym przypadku nadwyżka zwróconych wartości wyżywienia ponad kwoty diet wynikające z rozporządzenia stanowi przychód ze stosunku pracy po stronie pracownika. Tym samym, utrzymana została niekorzystna dla pracowników linia orzecznicza NSA.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07