TAX ALERT 6/2018 – PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT

W dniu 27 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Projekt stanowi kolejny etap procesu uszczelniania systemu poboru podatku VAT poprzez zmiany w przepisach prawa podatkowego, jak również modyfikację tzw. pakietu paliwowego.

Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji należą:

Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16), pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało niewłaściwie zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę z Dyrektywy Rady 2006/112. W związku z tym Ministerstwo Finansów zdecydowało się zmienić tę definicję. Zgodnie z projektem, pierwsze zasiedlenie budynku nastąpi w sytuacji „oddania do użytkowania, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcia użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części”. Nowelizacja umożliwi korzystanie w szerszym zakresie z możliwości zwolnienia podatkowego przy dostawie budynków i budowli.

Zmiany w stosowaniu procedury uproszczonej w VAT w imporci

Uchylony zostanie przepis dotyczący obowiązku powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z procedury uproszczonej w imporcie.

Możliwość odmowy zwrotu podatku VAT stanowiącego bezpodstawne wzbogaceni

Organ podatkowy będzie mógł odmówić zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz nadpłaconego bądź nienależnie zapłaconego podatku, jeżeli konsekwencją tych czynności byłoby tzw. bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Będzie to dotyczyło sytuacji, w której podatnik przerzucił ekonomiczny ciężar podatku na kontrahenta lub podmiot trzeci. Ciężar udowodnienia, że dokonanie zwrotu skutkowałoby bezpodstawnym wzbogaceniem podatnika, będzie ciążył na organie podatkowym. Nowelizacja zakłada również odpowiednie zmiany w Ordynacji Podatkowej nadające organom podatkowym uprawnienia do weryfikacji okoliczności mających wpływ na stwierdzenie bezpodstawnego wzbogacenia.

Ograniczenie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego

Nowelizacja przewiduje również ograniczenia co do możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego. Fakturę dla nabywcy będzie można wystawić wyłącznie w przypadku, gdy paragon fiskalny którym została udokumentowana sprzedaż zawierał numer NIP nabywcy. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, zarówno wystawcy jak i – w niektórych przypadkach – odbiorcy faktury grozić będzie ustalenie przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Wprowadzenie do ustawy o VAT pojęcia „paliw ciekłych

Nowelizacja zakłada zmianę stosowanego w ustawie o VAT określenia paliw, do których stosuje się art. 103 ust. 5a ustawy (szczególne zasady rozliczania WNT). Dotychczas przepis ten odwoływał się do pojęcia paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ustawodawca zaproponował zastąpienie „paliw silnikowych” pojęciem „paliw ciekłych”, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Odpowiedniej modyfikacji uległ również katalog towarów wymienionych w Załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Jednocześnie projekt ustawy zakłada zmianę definicji „paliw ciekłych” w ustawie Prawo energetyczne. Zakres stosowanej dotychczas definicji zostanie doprecyzowany poprzez wskazanie, że pojęcie to obejmuje paliwa ciekłe niezależnie od ich przeznaczenia. W związku z wprowadzonymi zmianami, obowiązek rejestracji jako podmiot przywożący lub uzyskania koncesji może objąć podmioty, które dotychczas nie były do tego zobowiązane.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Grzegorz Keler
grzegorz.keler@ptpodatki.pl
(32) 732 33 56