TAX ALERT 6/2019 – WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE SKŁADANIA ORD-U ZA 2018 R. I UJMOWANIA KOREKT CEN TRANSFEROWYCH WYSTAWIONYCH W 2019 R.

W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018 oraz ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Zwolnienie ze składania ORD-U 

W związku z uchyleniem od 1 stycznia 2019 r. możliwości zwolnienia z obowiązku składania ORD-U dla podmiotów składających uproszczone sprawozdanie na formularza CIT-TP i PIT-TP powstała wątpliwość czy znajduje ono zastosowanie dla formularzy składanych za 2018 r. ale już w 2019 r. (termin na złożenie upływa 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego).

Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku korzystnym dla podatników i potwierdziło możliwość stosowania zwolnienia. W konsekwencji w przypadku podatników, którzy za 2018 r. byli zobowiązani do złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) mogą zwolnić się oni z tego obowiązku, gdy istnieje po ich stronie obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. oraz nie przeprowadzali oni w tym okresie transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Korekty cen transferowych

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. nowych zasad przeprowadzania korekt cen transferowych powstała wątpliwość czy regulacje te znajdują zastosowanie do wszystkich korekt dokonywanych już po 1 stycznia 2019 r. W tym zakresie wyjaśniono, iż zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych, korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r. Zmienione przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” znajdą zatem zastosowanie jedynie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 63

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56