TAX ALERT 6/2021 – GRUNTY, BUDYNKI I BUDOWLE STANOWIĄCE MAJĄTEK PRYWATNY PRZEDSIĘBIORCY NIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zgodnie z którym, Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas, dla zastosowania wyższych stawek podatku od nieruchomości, właściwych dla przedsiębiorców oraz opodatkowania budowli, wystarczające było samo posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę. Jednocześnie, okoliczność, czy te składniki majątku były faktycznie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej pozostawała bez znaczenia.

Pomimo tego, Naczelny Sąd Administracyjny wydawał wyroki, w których wskazywał, że w przypadku osób fizycznych istnieje konieczność ustalenia, które składniki majątku stanowią część przedsiębiorstwa podatnika, a które majątek prywatny (tak np. wyrok NSA z 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt II FSK 3047/19). Niemniej jednak, kwestia ta stale stanowiła przedmiot sporów między podatnikami a organami podatkowymi.

Dzisiejszy wyrok Trybunału ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki ustalane są istotne parametry opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ponieważ wprowadza wprost powszechnie obowiązujące rozróżnienie między majątkiem związanym i niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Niemniej jednak, pozostaje kwestią otwartą, w jaki sposób wyrok wpłynie na faktyczną praktykę organów podatkowych (w szczególności niejasne wydaje się jego stosowanie do podmiotów innych niż osoby fizyczne). Ponadto, obecnie oczekujemy na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, które w wyczerpujący sposób opisze motywy orzeczenia.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Piotr Nowosielski
Doradca podatkowy
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl
+48 697 648 291