TAX ALERT 6/2016 – MOMENT UJĘCIA KOREKTY ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH OD NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NA KTÓRE OTRZYMANO DOPŁATY

W dniu 18 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 944/15), w którym orzekł, iż korekta dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które otrzymano dopłaty już po rozpoczęciu amortyzacji, powinna być wykazywana na bieżąco, tj. w okresie, w którym dopłata została otrzymana.

Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego: sp. z o.o. [dalej: spółka] wykorzystująca w swojej działalności gospodarczej pociągi wykazywała każdy nabyty pociąg w ewidencji środków trwałych w dacie oddania go do użytkowania. Spółka rozpoczynała amortyzację przyjętego do używania pociągu zgodnie z przepisami podatkowymi i zaliczała do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości.

Kilka miesięcy po oddaniu danego pociągu do używania spółka otrzymała dotację stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na jego nabycie. Zwrot nastąpił już w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, w którym pociąg został oddany do używania. W dacie otrzymania dotacji spółka dokonała korekty kosztów podatkowych. Korekta dotyczyła wszystkich odpisów amortyzacyjnych dokonanych od momentu przyjęcia pociągu do używania do momentu otrzymania dotacji. Konsekwentnie spółka nie skorygowała deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie [dalej: Dyrektor] w interpretacji wydanej na wniosek spółki uznał jej postępowanie za nieprawidłowe, wskazując że w świetle art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa pdop], nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej ich części, która m.in. została podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócona. Zdaniem Dyrektora powyższy przepis znajduje zastosowanie także w sytuacji, gdy wydatki na nabycie środka trwałego zostały najpierw poniesione a dopiero potem zwrócone w formie dotacji. Spółka wniosła skargę do WSA, który nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora i uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że celem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy pdop jest zapobieganie odpisom z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy podatnik już uzyskał zwrot wydatków. Zdaniem WSA literalna wykładnia powyższego przepisu nie wskazuje na konieczność wstecznego odniesienia skutków prawnych dopłaty do środka trwałego otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji. Według WSA skutki ekonomiczne dopłaty nastąpiły od chwili jej otrzymania a nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji.

Komentowany wyrok WSA jest kolejnym przykładem formowania się linii orzeczniczej [np. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 14 grudnia 2015 r. (sygn. II FPS 4/15) i wyrok NSA z dnia 24 września 2015 r. (sygn. II FSK 854/13)], zgodnie z którą korekty kosztów uzyskania przychodów w razie otrzymania ich refundacji należy dokonywać na bieżąco tj. w momencie otrzymania refundacji a nie w momencie poniesienia wydatków.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22