TAX ALERT 6/2017 – WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA…

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI NIEMATERIALNE BYŁO OPODATKOWANE U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG TAKŻE PRZEZ 2017 R.

W stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r. dla uznania wynagrodzenia za wykonanie usług niematerialnych za przychód z polskiego źródła wystarczyło, że płatność została dokonana przez polski podmiot. Jednocześnie, nie miały znaczenia takie okoliczności jak miejsce świadczenia usług oraz miejsce, w którym występuje ich rzeczywisty efekt. Do takiego wniosku doszedł 7 osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt: II FSK 3587/14.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. wątpliwości podatników i organów podatkowych budziło, czy wynagrodzenie za usługi wykonywane faktycznie za granicą, za które płacił polski podmiot, podlegało podatkowi u źródła w Polsce (czyli czy był to tzw. dochód z polskiego źródła). Orzecznictwo było w tej kwestii niejednolite, chociaż dotychczas przeważało stanowisko, że decydujące znaczenie ma miejsce rzeczywistego świadczenia i wystąpienia efektów usług. Jeżeli bowiem efekt usług był wykorzystywany poza granicami Polski, to dokonanie płatności przez polską spółkę nie może być jedyną przesłanką pozwalającą uznać dochód za pochodzący z polskiego źródła.

Wyrok ten może potencjalnie rodzić problem u podatników, którzy nie pobierali podatku u źródła, opierając się o wydawane dotychczas, pozytywne rozstrzygnięcia. Dla przypomnienia – od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustaw o PIT i CIT, z których wynika m.in. że dokonanie płatności przez polskiego podatnika jest okolicznością wystarczającą do uznania, że mamy do czynienia z dochodem z polskiego źródła.

Przy tej okazji warto przeanalizować swoje rozliczenia z tytułu podatku u źródła za okresy przed i po 1 stycznia 2017 r.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(032) 732 33 43