TAX ALERT 7/2023 – PROJEKT NOWELIZACJI – UPROSZCZENIE OPODATKOWANIA OBIEKTÓW WYBUDOWANYCH NA CUDZYM GRUNCIE

Uprzejmie informujemy, iż 13 kwietnia 2023 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców[1]. Projekt ustawy zmienia m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych poprzez rozszerzenie katalogu podatników podatku od nieruchomości [dalej: PoN].

Celem nowelizacji jest możliwość przeniesienia obowiązku zapłaty PoN na dzierżawcę gruntu za porozumieniem z wydzierżawiającym.

Podatnicy PoN

Podatnikami PoN są m.in. właściciele oraz posiadacze samoistni nieruchomości, a także użytkownicy wieczyści gruntów. Z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego regulujące własność nieruchomości, właściciel gruntu jest, w większości przypadków, także właścicielem wszelkich obiektów trwale związanych z gruntem. Konsekwencją powyższego jest obciążenie właściciela gruntu podatkiem od obiektów trwale związanych z jego gruntem.  

Nowelizacja spowoduje, że podatnikami PoN będą mogli być także dzierżawcy gruntów, pod warunkiem złożenia do organu wspólnego wniosku z wydzierżawiającym.

Skutki nowelizacji

Projektowana zmiana ułatwi rozliczenia w PoN w szczególności podmiotom, które budują obiekty na cudzych gruntach oraz właścicielom tych gruntów. Dotknie to w szczególności branże zajmujące się wznoszeniem i prowadzeniem farm fotowoltaicznych i wiatrowych, obiektów magazynowych, stacji ładowania pojazdów i myjni samochodowych.

W obecnym stanie prawnym, podatnikiem PoN od obiektów trwale związanych z gruntem jest w większości przypadków właściciel (użytkownik wieczysty) gruntu. Niemniej jednak, w odniesieniu do wielu kategorii obiektów powstają wątpliwości co do tego, czy są one trwale związane z gruntem. Wątpliwości te przenoszą się na trudność w jednoznacznym ustaleniu, kto jest podatnikiem PoN.

Niemniej jednak, w praktyce, najczęściej PoN od gruntów pod urządzeniami i instalacjami opłaca dzierżawca na podstawie umowy z wydzierżawiającym. Wewnętrzne ustalenia nie są jednak skuteczne wobec organu podatkowego – nie przenoszą formalnie obowiązku zapłaty ani odpowiedzialności za brak zapłaty PoN na dzierżawcę.

Projekt Ustawy przewiduje możliwość ustalenia między dzierżawcą a wydzierżawiającym tego, kto jest podatnikiem w stosunku do poszczególnych składników majątku. Złożony wniosek będzie wiązał organ podatkowy. Jest to pozytywna zmiana, ponieważ obecnie, ustalenia co do tego, kto ponosi ciężar PoN obowiązują jedynie między stronami umowy, a organ podatkowy może je zignorować.


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371407

***

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących przedmiotowego orzeczenia zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Piotr Nowosielski
Doradca podatkowy
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl
+48 697 648 291