TAX ALERT 7/2016 – PROJEKT ZMIAN W CIT I PIT NA 2017 R.

W dniu 25 lutego br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt jest datowany na dzień 22 lutego 2016 r.) [dalej: Projekt].

Celem Projektu ma być realizacja postulatu obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Ponadto, Projekt przewiduje liczne zmiany mające służyć doprecyzowaniu rozwiązań już funkcjonujących, wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Poniżej, prezentujemy zwięzłe omówienie projektowanych zmian w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Ustawa CIT]:

  • 3 – Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy katalogu przychodów, które będą uznawane za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Katalog ma mieć charakter otwarty (tzn. za osiągnięte na terytorium Polski będą mogły zostać uznane również inne przychody). Podobne rozwiązane funkcjonuje już na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 3 ust. 2b tej ustawy). Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego katalogu wyłoniła się m.in. na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych, które termin: „dochody osiągane na terytorium Polski” wykładały ściśle, nierzadko na korzyść podatników, orzekając, iż źródłem danego dochodu nie było terytorium Polski.
  • 10 ust. 4 (w zakresie tzw. wymiany udziałów) – przepis art. 12 ust. 4d Ustawy CIT dotyczący neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów nie znajdzie zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (podobny zapis obowiązuje od 1 stycznia br. w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dywidend – por. art. 22c Ustawy CIT).
  • 12 ust. 1 pkt 7 – zmianie ma ulec zasada ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W miejsce wartości nominalnej (jak ma to miejsce obecnie), przychodem będzie: określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie wartość przedmiotu wkładu; jeżeli jednak wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej tego wkładu. Przedmiotowa zmiana wpłynie odpowiednio na brzmienie przepisów w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów, m.in. art. 15 ust. 1j i 1k Ustawy CIT.
  • 16 ust. 1 pkt 63 lit. d – przepis ten ma zostać uchylony, co stanowi konsekwencję nowelizacji art. 12 ust. 1 pkt 7, tzn. skoro przychód na gruncie CIT stanowić będzie pełna wartość wkładu niepieniężnego, to nie ma potrzeby wyłączania z kosztów podatkowych wartości przekazanej na kapitał inny niż zakładowy (obecnie wartość ta nie jest opodatkowana, stąd wyłącza się ją z amortyzacji).
  • 19 – dochody tzw. małych podatników (tj. podmiotów, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1.200.000 euro) oraz podatników rozpoczynających działalność będą podlegały opodatkowaniu 15% stawką CIT.
  • 21 ust. 3 pkt 4 oraz art. 26 ust. 1f – planuje się uzależnić możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w przypadku wypłaty odsetek od faktu, iż są one wypłacane na rzecz ich faktycznego właściciela (beneficial owner).

Choć w uzasadnieniu do Projektu powyższym zmianom w większości przypisuje się miano: „doprecyzowujących”, to należy uznać, iż w istocie wprowadzają one nowe rozwiązania.

Analogiczne, do wyżej wskazanych, zmiany mają zostać wprowadzone również do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt przewiduje szereg przepisów intertemporalnych mających służyć ochronie interesów w toku oraz zapobieżeniu wykorzystania nowych przepisów do nadużyć podatkowych.

Planowany termin wejścia w życie projektowanych przepisów to 1 stycznia 2017 r.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT:

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03