TAX ALERT 7/2017 – NOWE OBOWIĄZKI AKCYZOWE W OBROCIE ALKOHOLEM SKAŻONYM

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2017 r. (pozycja 937) opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa), która modyfikuje zasady stosowania zwolnienia od akcyzy dla alkoholu całkowicie skażonego oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające z tego zwolnienia, w tym podmioty przywożące taki alkohol z innych państw UE, a także podmioty sprzedające na terenie kraju alkohol całkowicie skażony i niektóre wyroby o wysokiej zawartości alkoholu etylowego (nie tylko całkowicie skażonego).

Ustawa nakłada obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego (AKC-R) na wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

W nowelizacji doprecyzowano także w jaki sposób powinny być stosowane metody całkowitego skażenia alkoholu etylowego, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r., aby skażenie to pozwalało na zwolnienie alkoholu z akcyzy. I tak, zwolnieniu będzie podlegał alkohol całkowicie skażony:

1) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwa członkowskim UE,

2) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;

3) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Dodatkowo, podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju alkoholu etylowego całkowicie skażonego oraz wyrobów objętych podkategoriami PKWiU: 20.14.75 (Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy), 20.20.14 (Środki odkażające) i 20.59.43 (Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe), zawierających alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej, zobowiązane zostały do prowadzenia rejestru podmiotów odbierających te wyroby. Wpisowi do rejestru nie podlega sprzedaż ww. wyrobów, w której wyniku następuje przewóz objęty systemem monitorowania drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) lub gdy sprzedaż potwierdzana jest fakturą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia alkoholu całkowicie skażonego, które dotychczas nie były zarejestrowane dla celów podatku akcyzowego, zobowiązane są złożyć zgłoszenie rejestracyjne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa nie przewiduje natomiast okresu przejściowego na dokonanie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty już zarejestrowane w związku z dokonywaniem innych czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37