TAX ALERT 8/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA TERMINU W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 16 marca 2018 r. Minister Finansów opublikował praktyczne wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków podatkowych w zakresie dokumentacji podatkowej (dalej: Rozporządzenie), w celu ułatwienia wykonywania obowiązków ustawowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatników podatku dochodowego os osób prawnych (CIT), które to wyjaśniają następujące kwestie:

Sporządzenie dokumentacji podatkowej

Ministerstwo wyjaśniło, iż w sytuacji w której podatnik jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za dany rok podatkowy, to niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy Rozporządzenia czy też nie, w składanym zeznaniu podatkowym oznacza kwadrat „tak” (poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)) lub zaznacza właściwy kwadrat „x” (poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14)). Analogicznie postępują podatnicy obowiązani do sporządzenia w dokumentacji podatkowej analizy danych porównawczych oraz załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych (poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

– Podatnicy którzy chcą skorzystać z przedłużonego terminu

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z Rozporządzenia nie załączają do składanego zeznania oświadczenia i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

– Podatnicy którzy nie chcą skorzystać z przedłużonego terminu.

Jeśli podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Dodatkowo Minister Finansów udostępnił przykładowy wzór oświadczenia o sporządzonej dokumentacji podatkowej, na którym to podatnicy mogą się wzorować oraz wyjaśnił, iż złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie przewidzianym w Rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT /TP

– Podatnicy którzy chcą skorzystać z przedłużonego terminu.

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są obowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z Rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą CIT/TP lub PIT/TP (poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14)).

– Podatnicy którzy nie chcą skorzystać z przedłużonego terminu.

Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na dołączenie CIT/TP lub PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, wówczas zaznacza odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Dodatkowo Minister Finansów poinformował, iż trwają prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w Rozporządzeniu). W tym celu planowana jest zmiana rozporządzeń określających wzór CIT/TP i PIT/TP. Planowany termin realizacji przewiduje do końca maja br. Tym samym, po wprowadzeniu ww. zmiany, złożenie CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w Rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Pozostałe wyjaśnienia

– 7-dniowy termin przedłożenia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, organ podatkowy nie ma prawa zażądać przedłożenia dokumentacji podatkowej w 7-dniowym terminie, jeśli dla podatnika nie upłynął jeszcze termin na jej sporządzenie. W związku z powyższym wg Ministra Finansów nie istniała potrzeba wydłużenia tego terminu na mocy Rozporządzenia.

– Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy Rozporządzenia nie ma wpływu na zakres obowiązku sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowiązane do sporządzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złożą je w terminie ustawowym czy w wydłużonym terminie na mocy Rozporządzenia – nie będą co do zasady obowiązane do sporządzania i przekazania ORD-U. Wyjątkiem są podmioty realizujące transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które pozostają objęte obowiązkiem składania ORD-U (art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej).

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Anna Jaworska
anna.jaworskai@ptpodatki.pl
(22) 205 22 66