TAX ALERT 8/2022 – OPŁATA CUKROWA – KOLEJNE KONTROWERSJE W ROZLICZANIU OPŁATY WYNIKAJĄCE Z ORZECZEŃ ORGANÓW I SĄDÓW

W ostatnim czasie obserwujemy niekorzystną praktykę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS)odnośnie metodyki obliczania wysokości opłaty  cukrowej.  W ocenie tego organu należy wyliczać ją od całości cukrów znajdujących się w danym produkcie (tj. zarówno występujących w nim naturalnie, jak i tych dodawanych w toku procesu produkcji napojów). Niestety, to rygorystyczne podejście znajduje aprobatę sądów – w tym kontekście vide np. interpretacja Dyrektora KIS z 19 kwietnia br. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.5.2022.2.MF) oraz wyrok WSA w Poznaniu z 20 kwietnia br. (sygn. akt I SA/Po 702/21).

W obu sprawach chodziło o ustalenie podstawy kalkulacji opłaty cukrowej od produkowanego piwa bezalkoholowego smakowego. W ocenie podatników, ustalając wysokość tej opłaty należy w kalkulacji uwzględniać wyłącznie cukry dodane w procesie produkcji napoju (np. syropy/soki owocowe), tj. z wyłączeniem cukrów występujących w produkcie w sposób naturalny. W tym wypadku chodziło o naturalne cukry pozostałe po procesie fermentacji (w wyniku którego w piwie dochodzi do powstania cukrów prostych).

Z takim podejściem nie zgodził się Dyrektor KIS, jak i WSA w Poznaniu. W ich ocenie, w związku z tym, że piwo bezalkoholowe smakowe oprócz cukrów naturalnych pochodzących ze słodu, zawiera również cukry/substancje słodzące, które zostają dodane w toku produkcji, opłatę należy obliczyć od całej zawartości cukrów występujących w tym napoju (czyli sumy cukrów występujących w napoju naturalnie i cukrów dodanych).

Takie podejście należy uznać za co najmniej kontrowersyjne, ponieważ zgodnie z przepisami opłacie podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów (zob. art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.). Równocześnie, za napój podlegający opłacie uważa się produkt, w którego składzie znajdują się ww. cukry, z wyłączeniem cukrów występujących w nich naturalnie (zob. art. 12b ww. ustawy).

Pozostaje zatem liczyć na Naczelny Sąd Administracyjny, który – miejmy nadzieję – kierując się brzmieniem przepisów oraz celem ich wprowadzenia do ww. ustawy powstrzyma profiskalne ambicje organów w tym zakresie. Zanim to jednak nastąpi zalecamy daleko posuniętą ostrożność w codziennej praktyce stosowania tych przepisów.

Zwracamy również Państwa uwagę na potencjalnie niekorzystne konkluzje wynikające z interpretacji Dyrektora KIS z 21 kwietnia br. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.8.2022.3.MF). W tej sprawie organ co prawda przyznał, że sprzedaż napojów wyłącznie na rzecz podmiotów zagranicznych (nieprowadzących na terenie RP sprzedaży detalicznej ani detalicznej i hurtowej przedmiotowych napojów) nie podlega opłacie. Niemniej Dyrektor KIS zastrzegł, że sytuacja mogłaby być odmienna, gdyby ci zagraniczni nabywcy dokonywali w Polsce sprzedaży innych napojów podlegających opłacie, niż te nabywane od wnioskodawcy. W efekcie może to skutkować powstaniem quasi-obowiązku polegającego na konieczności weryfikacji zakresu działalności handlowej nabywców zagranicznych na terenie Polski. Taki obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów, a równocześnie trudno sobie wyobrazić, jak taka weryfikacja miałaby odbywać się w praktyce.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem Tax Alertu zachęcamy do kontaktu. Jednocześnie przypominamy, iż posiadamy bogate doświadczenie w praktyce funkcjonowania regulacji dotyczących opłaty cukrowej, od początku ich obowiązywania.

KONTAKT

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29