Tax Alert – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY NIE STANOWIĄ KOSZTU PODATKOWEGO

W dniu 1 lipca 2015 r. NSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1446/13, II FSK 1447/13, II FSK 1471/13), w którym orzekł, iż wydatki związane z wypłatą dywidendy nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu.

Sąd, powołując się na uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), podzielił pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-188/12-2/GG), iż „kwota dyskonta od wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz odsetki od kredytów i pożyczek wykorzystanych na wypłatę dywidendy jako związane z kategorią wydatków niebędących kosztami uzyskania przychodów, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Tym samym, NSA podtrzymał dotychczasowe stanowisko orzecznictwa, wyznaczone przez uchwałę NSA podjętą w składzie 7 sędziów z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11), stwierdzającą, iż „odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z o.o. na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki” .

W najnowszym wyroku w tej sprawie, NSA uzasadniając swoje stanowisko, stwierdził, że skoro do kosztów podatkowych można zaliczyć odsetki od kredytu czy dyskonto od obligacji, co wpływa na wynik finansowy spółki, to nie można ponownie uznawać odsetek i dyskonta za koszt podatkowy, gdy zostanie zaciągnięty kredyt lub wyemitowane obligacje mające pokryć wypłatę dywidendy. Sąd uznał za sprzeczne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych takie działanie, które polega na sfinansowaniu przez spółkę z zysku netto bieżących potrzeb, a następnie, w razie zobowiązania do wypłaty dywidendy zaciągnięcie na ten cel kredytu, od którego odsetki zaliczane będą do kosztów uzyskania przychodów.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z tematem alertu prosimy o kontakt.

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03

Treść przedstawionego tutaj wyroku NSA opiera się na ustnym uzasadnieniu i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowania działań. Uzasadnienie ustne wyroku może różnić się od treści uzasadnienia pisemnego.