TAX ALERT 9/2017 – NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708, dalej: ustawa SENT). Najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą:

  • wprowadzenia obowiązku przekazywania do rejestru (systemu SENT) aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu za pomocą lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
  • rezygnacji z określenia zakresu towarów podlegających monitorowaniu za pomocą podkategorii PKWiU – projekt zakłada, że wyroby objęte systemem monitorowania drogowego będą definiowane wyłącznie poprzez odniesienie do pozycji Nomenklatury Scalonej (CN);
  • ograniczenia zakresu wyrobów podlegających monitorowaniu – wyłączono z systemu monitorowania wyroby objęte pozycjami CN 2905 i CN 3824 niebędące wyrobami akcyzowymi;
  • doprecyzowania definicji alkoholu etylowego całkowicie skażonego podlegającego monitorowaniu – przedmiotem monitorowania będzie wyłącznie alkohol etylowy stanowiący wyrób akcyzowy, tj. wyrób o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości;
  • ograniczenia przypadków nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy SENT – w sytuacji ujawnienia nieprawidłowości w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej kary pieniężne określone w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy SENT wymierzane będą wyłącznie w sytuacji gdy doszło do uszczupleń w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Ograniczenie to nie odnosi się do kar nakładanych w wyniku stwierdzenia naruszenia przepisów w trakcie kontroli drogowej.

Poza zmianami wymienionymi powyżej, projekt zawiera także inne istotne zmiany dla podmiotów wykonujących obowiązki nałożone przepisami ustawy SENT, w tym m.in. dotyczące kar pieniężnych, danych umieszczanych w zgłoszeniach i innych dokumentach sporządzanych na potrzeby monitorowania przewozu, czy też procedury zdejmowania plomb celnych.

Projekt przewiduje bardzo krótkie vacatio legis – ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Z treści projektu wynika, że niektóre kary związane z naruszeniem obowiązku przedstawienia środka transportu wraz z towarem w celu przeprowadzenia kontroli oraz obowiązku przedstawienia środka transportu w celu zdjęcia plomb celnych mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika jednak, że 3-miesięczne vacatio legis dotyczyć miało nakładania kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł na podstawie art. 22 ust. 2a ustawy SENT w związku z nieprzekazywaniem aktualnych danych geolokalizacyjnych do rejestru (systemu SENT), aby umożliwić przewoźnikom i kierującym przygotowanie się do przesyłania danych. W związku z tym, należy się spodziewać, że przepisy przejściowe ulegną zmianie na dalszym etapie prac.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37