TAX ALERT 5/2021 – INTERPRETACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA LEASINGU

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2021 r.1 została wydana interpretacja ogólna2 w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej3.

1. Dopuszczalne modyfikacje umowy leasingu

W Interpretacji wskazane zostało, iż zmiana umowy leasingu polegająca m.in. na:

  • obniżeniu wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
  • zwiększeniu wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
  • zawieszeniu przez określony okres płatności rat,
  • obniżeniu przez określony okres płatności rat,
  • wydłużeniu okresu trwania i obniżeniu wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych)

– nie pozbawia finansującego oraz korzystającego prawa do stosowania rozliczeń podatkowych przewidzianych w ustawie CIT dla umowy leasingu (w tym w zakresie wykupu przedmiotu leasingu), jeżeli zmodyfikowana umowa wciąż spełnia ustawowe przesłanki do uznania jej za leasing operacyjny (art. 17b ustawy CIT) albo leasing finansowy (art. 17f ustawy CIT).

Innymi słowy, jeżeli po wprowadzeniu zmian do umowy leasingu operacyjnego / finansowego, umowa ta wciąż spełnia kryteria ustawowe przewidziane dla tej umowy, zasady rozliczeń podatkowych po stronie finansującego i korzystającego, właściwe dla tej umowy przed jej zmianą, zostają zachowane.

Dodatkowo, wskazane zostało iż analogicznie powinna być rozpatrywana sytuacja, w której dochodzi do zmiany strony umowy leasingu (tj. finansującego albo korzystającego).

2. Sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej

Interpretacja potwierdza stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne, zgodnie z którym cena sprzedaży przedmiotu leasingu określona na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego jest zgodna z wartością rynkową.


1 Interpretacja opublikowana 17 lutego 2021 r.
2 Sygn. DD6.8202.4.2020
3 Dalej: Interpretacja

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Anna Paczuska
Doradca podatkowy
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593