TAXA ALERT 23/2017 – UDOKUMENTOWANIE NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI WOBEC SPÓŁKI OSOBOWEJ

Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec spółki osobowej, pozwalające zaliczyć tę wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów, ma miejsce tylko gdy wierzyciel podejmie kroki egzekucyjne również w stosunku do wspólników tej spółki. Zakończenie procesu dochodzenia zwrotu wierzytelności na etapie uzyskania dokumentów stwierdzających bezskuteczność egzekucji jedynie wobec samej spółki osobowej nie pozwala na uznanie, iż wierzytelność jest nieściągalna. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 2624/15).

Spór, którego finał znalazł swoje rozstrzygnięcie w omawianym wyroku NSA, dotyczył interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności wobec spółek osobowych, uprzednio zarachowanych jako przychody należne, których nieściągalność została udokumentowana zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca stał na stanowisku, iż w opisywanej sytuacji, do uznania wierzytelności za nieściągalne wystarczy udokumentowane stwierdzenie bezskuteczności egzekucji wobec samych spółek osobowych. Organ zajął stanowisko odmienne uznając, iż w celu udokumentowania nieściągalności wierzytelności, zaciągniętych przez spółki osobowe, konieczne jest podjęcie kroków egzekucyjnych wobec wspólników tych spółek.

Sprawa trafiła przed oblicze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w niekorzystnym dla wnioskodawcy wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 1887/14) przychylił się do stanowiska organu podatkowego, oddalając wniesioną skargę. W wyniku złożenia skargi kasacyjnej przez podatnika, sprawa trafiła do NSA, który utrzymał w mocy wyrok WSA. NSA zauważył, iż dochodzenie wierzytelności od wspólników spółki osobowej, ze względów na niskie szanse powodzenia, może być niecelowe i nieekonomiczne. Niemniej, sąd uznał, iż dopóki realnie istnieje możliwość zaspokojenia wierzyciela, nie tylko od bezpośredniego dłużnika (spółki osobowej), ale od osób które są z nim współdłużnikami (wspólnicy spółki osobowej), to w tym aspekcie nie można mówić o udokumentowaniu nieściągalności wierzytelności, dla celów zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07