TAX ALERT 28/2020 – UMOWA UBEZPIECZENIA NIE JEST ŚWIADCZENIEM PODOBNYM DO UMÓW GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŚWIETLE ART. 21 UST. 1 PKT 2A USTAWY CIT

Uprzejmie informujemy, że w wyroku z 29 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2694/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA] orzekł, że umowa ubezpieczenia nie należy do „usług o podobnym charakterze” do usług gwarancji i poręczeń w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, w związku z tym usługi ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem „u źródła”.

Rozstrzygnięcie WSA dotyczyło interpretacji indywidualnej, w której spółka chciała potwierdzić, że nabywane przez nią usługi ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń cargo nie mieszczą się w kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT. W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przyznał racji spółce twierdząc, że usługi ubezpieczeniowe należy uznać za świadczenia o podobnym charakterze do usług gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej jeden z rodzajów gwarancji, bowiem usługi ubezpieczeniowe i usługi gwarancji ubezpieczeniowej należą do tej samej kategorii czynności ubezpieczeniowych.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. WSA w uzasadnieniu wskazał, iż istniejące, znikome podobieństwo pomiędzy usługą ubezpieczenia i usługą gwarancji jest niewystarczające dla uzasadnienia zrównania skutków podatkowych tych dwóch rodzajów świadczeń na gruncie spornego art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT. Zdaniem WSA, mając na uwadze szereg istotnych różnic między tymi świadczeniami, nie sposób uznać usług ubezpieczeniowych za mające podobny charakter do gwarancji. W konsekwencji, zdaniem WSA, usługi ubezpieczenia nie należą do „usług o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem „u źródła”.

Warto zaznaczyć, że powyższy wyrok jest kontynuacją korzystnej dla podatników linii orzeczniczej WSA. Takie stanowisko było już prezentowane m.in. w nieprawomocnych wyrokach WSA w Warszawie z 9 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2457/19 i z 9 lipca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2621/19 oraz w nieprawomocnych wyrokach WSA w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Bd 249/20 i z 22 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Bd 655/19.

Z drugiej strony znany jest nam wyrok WSA w Poznaniu z 7 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Po 87/20, w którym sąd przyjął negatywną dla podatników wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, twierdząc, że omawiane płatności są objęte dyspozycją ww. przepisu jako wypłacane z tytułu usług zbliżonych do gwarancji, która została wprost wymieniona w jego treści.

Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobnie ww. wątpliwości zostaną rozstrzygnięte dopiero przez Naczelny Sąd Administracyjny.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Patrycja Lutak
Doradca podatkowy
(22) 205 22 03