ZMIANY W MDR

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (link). Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Wprowadzone zmiany to m.in. przepisy, o których pisaliśmy tutaj, a także kilka innych, istotnych z perspektywy uczestników uzgodnień kwestii.

Nie wystarczy zaraportować tylko raz

Najistotniejszą z wprowadzonych znowelizowanymi przepisami zmian jest obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych, w zakresie których pierwszej czynności dokonano w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. Obowiązek retrospektywnego raportowania dotyczyć będzie promotorów (w terminie do 31 lipca 2020 r.), korzystających (do 16 sierpnia 2020 r.) oraz wspomagających (do 31 sierpnia 2020 r.). Raportowanie odbywać się będzie według nowej, unijnej schemy, której projekt udostępniło Ministerstwo Finansów (link), a podmiotem obowiązanym do ponownego zgłoszenia schematu podatkowego będzie zasadniczo ten podmiot, który pierwotnie przekazał informację o schemacie podatkowym do Szefa KAS. Jednocześnie, jak wynika z uzasadnienia nowelizacji (link), w sytuacji gdy schematowi nie nadano jeszcze NSP lub korzystający posiada informacje odbiegające od informacji zawartych w otrzymanym przez niego potwierdzeniu nadania NSP, po stronie korzystającego powstawać może obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym w momencie składania informacji MDR-3 na podstawie art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej.

Analizowane przepisy mają  na celu dopełnienie implementacji unijnej dyrektywy DAC6. Nie sposób nie zauważyć, że „łatanie” regulacji MDR jest skutkiem pospiesznej implementacja tych regulacji do polskiego porządku prawnego. Konsekwencją tego jest nałożenie kolejnych uciążliwych obowiązków na podatników. Wydaje się, że zamiast ponownego raportowania wystarczające mogłoby okazać się uzupełnienie wcześniejszego zgłoszenia o elementy, które nie zostały zawarte w poprzedniej schemie (m.in. wskazanie czy schemat podatkowy ma wpływ na podmiot powiązany z korzystającym oraz czy dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej), jednak z nieznanych powodów ustawodawca zrezygnował z takiego rozwiązania i zdecydował się na wdrożenie obowiązku ponownego raportowania w pełnym zakresie.

Z raportowaniem nie trzeba się spieszyć

W tym kontekście warto również wspomnieć, że 24 czerwca 2020 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy DAC6, która pozwoli państwom członkowskim wydłużyć terminy przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych o pół roku, z uwagi na skutki epidemii koronawirusa. W ślad za regulacjami unijnymi idą też regulacje krajowe – 26 czerwca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, który przesuwa terminy związane z raportowaniem schematów transgranicznych: do 31 stycznia 2021 r. – dla promotorów, do 14 lutego 2021 r.– dla korzystających oraz do 28 lutego 2021 r. – dla wspomagających. Jednocześnie, omawiane rozporządzenie przesuwać będzie do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin na złożenie MDR-3 dotyczących schematów podatkowych transgranicznych za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Coraz bliżej unijnej dyrektywy

W celu dostosowania regulacji krajowych do regulacji unijnych polski ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie zakresu szczególnej cechy rozpoznawczej wskazanej w art. 86a § 1 pkt 13 w lit. a) Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu, cecha ta znajdzie zastosowanie także do tych podmiotów powiązanych, które mają siedzibę/miejsce zamieszkania w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (link), a nie znajdują się w rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link), tj. Samoa Amerykańskie, Kajmany, Fidżi, Guam, Oman, Palau, Seszele oraz Trynidad i Tobago.

Na NSP poczekamy dłużej

Kolejną ze zmian jest wydłużenie terminu na nadanie przez Szefa KAS Numeru Schematu Podatkowego (NSP). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami potwierdzenie nadania NSP będzie wydawane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu poprawnej informacji o tym schemacie podatkowym do Szefa KAS w odniesieniu do wszystkich schematów podatkowych, o których informacja została przekazana Szefowi KAS do dnia 30 września 2020 r.  (dotychczas termin ten wynosił 7 dni). Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, przedmiotowa zmiana motywowana jest znaczną liczbą informacji o schematach podatkowych przekazanych dotychczas Szefowi KAS mogącą powodować trudności w nadaniu przez Szefa KAS numerów NSP w terminie 7 dni. Uwzględniając, że dotychczas czas oczekiwania na nadanie NSP wynosił ponad rok, zmiana ta rzeczywiście wydaje się uzasadniona, jednakże przy tak znacznym opóźnieniu można wątpić czy wydłużenie terminu jakkolwiek wpłynie pozytywnie na tempo pracy Szefa KAS i NSP faktycznie będą wydawane w 30-dniowym terminie.

MDR-3 z ułatwieniami

Pozytywnym aspektem nowelizacji przepisów MDR jest natomiast zmiana art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu możliwe będzie podpisywanie zgłoszenia MDR-3 zgodnie z reprezentacją składającego go podmiotu, a nie tak jak dotychczas – przez cały zarząd. Wprawdzie nadal nie będzie możliwe podpisanie tego zgłoszenia przez pełnomocnika, jednak mimo wszystko należy stwierdzić, że omawiana zmiana stanowić będzie znaczne ułatwienie w szczególności dla podatników, których zarząd jest wieloosobowy lub też posiadających zagranicznych członków zarządu, co nierzadko przysparzało wielu problemów przy podpisywaniu MDR-3. Ponadto, z omawianego przepisu usunięte zostało budzące wątpliwości zdanie trzecie, które wskazywało, że dowód złożenia podpisów przez wskazane powyżej osoby przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty, co wydaje się o tyle słusznym posunięciem, że udostępniona przez Ministerstwo Finansów bramka do wysyłki zgłoszeń MDR de facto nie dawała możliwości uwierzytelnienia na etapie wysyłki i tym samym udokumentowania spełnienia tego warunku.

Podatnicy nadal bez głosu

Praktyka pokazuje, że wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów jest tak wiele, że łatanie dziur wynikających z pospiesznej implementacji przepisów unijnych nie wystarczy, aby rozwiać choćby część z nich. Póki co jednak, pomimo licznych postulatów zgłaszanych zarówno przez podatników, jak i doradców, m.in. w ramach Forum do spraw informowania o schematach podatkowych powołanego w październiku 2019 r., brak jest zarówno postulowanych zmian w przepisach, jak i zapowiadanego uzupełnienia Objaśnień wydanych przez Ministra Finansów w styczniu 2019 r. Miejmy jednak nadzieję, że jak tylko ustawodawca upora się z wszelkimi kwestiami technicznymi dotyczącymi zgodności polskich regulacji z unijną dyrektywą DAC6, to nadejdzie również czas na dokończenie pozostałych prac, gdyż to ich efekty są znacznie bardziej wyczekiwane przez rynek.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Dominika Michalska
Starszy konsultant
dominika.michalska@ptpodatki.pl
+48 606 734 498