PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit. Przedłużenie dotyczy, w szczególności terminów na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, a także zatwierdzenia tych dokumentów. Docenić należy to, że rozporządzenie zostało opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie jak miało to miejsce w roku ubiegłym, kiedy analogiczne rozporządzenie opublikowano 29 marca, tj. na zaledwie dwa dni przed upływem terminu na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych w standardowym terminie. Odpowiednio wcześniejsze wejście w życie rozporządzenia ułatwi organizację pracy księgowym, a dodatkowo pozwoli uniknąć niepewności oraz niepotrzebnych wątpliwości czy terminy ustawowe na pewno zostaną wydłużone.

O planowanym wydłużeniu terminów sprawozdawczych informowaliśmy we wpisie z  2 lutego br. „MF planuje przedłużyć termin na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz złożenie zeznań rocznych CIT za 2021 r.” (https://www.ptpodatki.pl/mf-planuje-przedluzyc-termin-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-oraz-zlozenie-zeznan-rocznych-cit-za-2021-r/).

Przypominamy, że rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminów na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych dla:

  1. jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  2. jednostek sektora finansów publicznych (w tym również JST) – o 1 miesiąc;
  3. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Co istotne, w rozporządzeniu przedłużono również termin na sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sporządzanego na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych).

Zmiany dotyczą podmiotów, których rok obrotowy zakończy się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2022 r., jeżeli termin wykonania obowiązków, o których mowa powyżej nie upłynął przed 31 marca 2022 r.

Z treścią rozporządzenia można zaznajomić się pod poniższym odnośnikiem: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/561/D2022000056101.pdf

Przypominamy też, że MF pracuje nad projektem rozporządzenia przedłużającego termin na złożenie zeznania rocznego CIT oraz wpłaty należnego podatku. Na moment sporządzenia niniejszego wpisu, projekt rozporządzenia znajduje się na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418