PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej  w Polsce dla celów VAT;
 • obniżenia stawek PoN dla wiatraków z mocą wsteczną;
 • kosztów kadry nadzorującej prace badawczo-rozwojowe, które także kwalifikują się do ulgi BR w CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku ustanowienia na rzecz spółki przesyłowej nieodpłatnej służebności przesyłu;
 • odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 6 ustawy CIT odnośnie do wspólnika spółek osobowych, dla usług świadczonych pomiędzy spółkami osobowymi i na rzecz wspólnika;
 • ubezpieczenia typu GAP objętego limitem z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT;
 • spółki wykonującej powierzone jej zadania własne województwa;
 • skutków podatkowych w PCC przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłaconego prezesowi zarządu po ustaniu umowy o świadczenie usług zarządzania (tzw. kontraktu menedżerskiego);
 • obowiązku rozpoznania WNT poprzez przemieszczenie towarów własnych, a następnie dostawy krajowej;
 • opodatkowania VAT usług odpłatnego wypożyczenia rowerów miejskich, a także prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z infrastrukturą, która powstała w ramach inwestycji;
 • przesłanek uznania działalności za działalność B+R w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT, oraz kwestii uznania kosztów poniesionych na działalność B+R za koszty kwalifikowane;
 • wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, które można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków marketingowych oraz odsetek i prowizji od pożyczek oraz kredytów bankowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_07_27_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią: biuro@ptpodatki.pl, tel. +48 22 205 22 00 lub z doradcą w Kancelarii odpowiedzialnym za bieżącą obsługę podatkową Państwa Firmy.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966