PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • czynności wykonane po zawarciu umowy pożyczki nie są objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym dla usług pośrednictwa;
 • kwestii ustalenia maksymalnej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jakie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wartość firmy”, o którym mowa w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT, jako podstawy dokonywania zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów;
 • odpłatnego wydania przez gminę karty mieszkańca uprawniającej do ulg i zniżek;
 • świadczenia pieniężnego wypłaconego autorsko uprawnionym z tytułu odsetek pochodzących z lokowania pieniędzy im należnych na rachunkach bankowych OZZ jako rabat;
 • przesłanek istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • kwestii oceny czy środki otrzymane w ramach odszkodowania i rekompensaty stanowią przychody, a środki jakie spółka zapłaci na rzecz kontrahenta stanowią koszty,
 • wartości firmy (goodwill) oraz wartości zgromadzonych środków pieniężnych, które należy wliczać do podstawy opodatkowania PCC w związku z umową sprzedaży ZCP;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • określenia momentu powstania obowiązku i kursu przeliczeniowego walut dla dostaw towarów, dla których określono okresowy termin rozliczeń;
 • skutków podatkowych w VAT zwrotu przez bank na rzecz klientów (kredytobiorców) odpowiedniej części pobranej wcześniej prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu;
 • skutków podatkowych w CIT podjęcia w trakcie roku podatkowego decyzji dotyczącej zaprzestania rozliczania według preferencyjnych zasad dotyczących ulgi IP Box, jak również decyzji o powrocie do korzystania z ww. preferencji podatkowej;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w odniesieniu do usługi udzielenia subskrypcji czasowych, a także momentu wystawienia faktury dokumentującej wykonanie tej usługi;
 • kwestii poboru podatku u źródła z tytułu zakupu usług ubezpieczeniowych;
 • wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne wartości wypłaconego pracownikowi świadczenia wynikającego z zawartego z nim porozumienia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_09_21_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966