PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 •  kwestii zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy VAT przy dokonywaniu doręczeń w formie dokumentu elektronicznego;
 • przekazania składników majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o.o., które nie są dla spółki przychodem w rozumieniu art. 14a ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 •  braku zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT dla prowadzenia rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych;
 • opodatkowania VAT czynności zwrotu wydatków poniesionych przez spółkę na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji organizatora przez uczestników (w tym pracowników spółki) w ramach programu motywacyjnego;
 • braku konieczności prowadzenia na bieżąco ewidencji podatkowej przez podatnika jako warunku skorzystania z ulgi IP Box;
 • wypłat dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej stanowiących dywidendy w rozumieniu art. 30f ust. 5 pkt 1 ustawy PIT;
 • braku podlegania opodatkowaniu PCC dodatniej wartość firmy;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 •  kwestii ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych;
 •  określenia miejsca świadczenia usług i stawki VAT odnośnie usług związanych z nieruchomościami;
 • dokumentowania na gruncie VAT rozliczeń finansowych z bankiem w ramach umowy konsorcjum;
 • zasad opodatkowania VAT transakcji nabycia i dostawy drewna w ramach transakcji łańcuchowej;
 • kwestii możliwości uznania wydatków na zakup materiałów i surowców wykorzystywanych bezpośrednio do działalności B+R związanej z tworzeniem systemu „inteligentnego domu” za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 ustawy PIT;
 • obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem wypłat i zwrotów na rzecz nierezydentów w związku z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_10_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966