PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • posiadania gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę, które nie jest wystarczające dla uznania ich za składniki majątku związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • braku opodatkowania VAT kar umownych (opłat dodatkowych) z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • dyspozycji art. 11 ust. 3 polsko-luksemburskiej UPO, którą objęte są wyłącznie odsetki powstałe na skutek korzystania przez określony podmiot z kapitału banku;
 • kwestii ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii uwzględniania w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych, które zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej, na terenie SSE oraz z działalności objętej decyzją o wsparciu;
 • kwestii opodatkowania VAT usługi nabywania (zbywania) wierzytelności przez bank;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych przez bank klientom w sytuacji uznania reklamacji za niezasadną;
 • kwestii stosowania art. 21 ust. 1 pkt 2a i art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do usług pośrednictwa finansowego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii kwalifikowania dla celów podatku VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym;
 • braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd;
 • braku opodatkowania VAT transferu emitowanych voucherów, w tym kwestii opodatkowania prowizji należnej za usługi pośrednictwa;
 • ulgi B+R oraz zasad dokonywania odliczeń w następnych latach;
 • braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników podmiotu zagranicznego – obywateli Gruzji, oddelegowanych przez ten podmiot do pracy na terenie Polski.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_03_01_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839