PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • dochodów stowarzyszenia przeznaczonych na pożyczkę na cele budowy przedszkola, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c ustawy CIT;
 • podatnika, który jest uprawniony do korekty pustej faktury w trakcie kontroli.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • oceny zgodności art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy VAT z prawem UE;
 • kwestii oceny czy umorzenie udziałów bez wynagrodzenia stanowi transakcję kontrolowaną w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT;
 • zasady wykładni art. 30a ust. 15 ustawy PIT odnośnie do ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zwrotu środków z PPK jego uczestnikowi przed ukończeniem 60 roku życia;
 • przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy VAT, który w sposób niewłaściwy implementuje normę z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112;
 • kwestii określenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku zapłaty za towar lub usługę bonem.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • określenia limitu kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych w świetle przepisów art. 15c ust. 1 w zw. z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy CIT;
 • wydatków na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez CBR, które stanowią wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia, czy w przypadku objęcia wierzytelności umowami subpartycypacji spółka ma prawo uznać za spełniony warunek, o którym mowa art. 18f ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych na rzecz niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych (inicjatorów) na podstawie umowy sekurytyzacji, których przedmiotem będą wierzytelności wymagalne;
 • oświadczenia spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowej, wyłączającej status podatnika CIT;
 • przesłanek uznania przemieszczenia gazu transportowanego w cysternach za WDT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_03_29_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966