PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT sprzedaży przez bank nieruchomości niezabudowanej;
 • warunku „nieponiesienia straty podatkowej”, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • rozliczenia kosztów zatrudnienia ponoszonych na rzecz pracowników zajmujących się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii nieprzysługiwania gminie pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku ze świadczeniem usług cmentarnych w przypadku organizowania pochówku osób bezdomnych;
 • objęcia przepisem art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT również świadczeń wypłacanych na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • obniżenia zobowiązania podatkowego w PGK jako niebędącego przedmiotem dodatkowego opodatkowania w jakiejkolwiek formie;
 • kwestii opodatkowania VAT opłat wnoszonych na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji);
 • kwestii wykładni art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy PIT w zakresie użytego w tym przepisie zwrotu legislacyjnego „w składzie jednostki wojskowej”;
 • kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych na gruncie ustawy CIT;
 • prawa do obniżenia kwoty VAT z tytułu zakupu energii elektrycznej w przypadku wykorzystywania jej do świadczenia usługi udostępniania chmury obliczeniowej;
 • kwalifikacji potencjalnie wypłaconej kwoty dodatkowych bonusów jako bezpośrednio związanej z nabyciem udziałów;
 • skutków podatkowych w PIT rozwiązania spółki jawnej i podziału jej majątku między wspólników z dopłatą na rzecz jednego z nich.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_05_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839