PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zagranicznego wspólnika a zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
 • transakcji opodatkowanych VAT poza UE, które są wykazywane w polskich rozliczeniach VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek uznania handlu bitcoinami za działalność gospodarczą na gruncie VAT;
 • gminy pobierającej zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej, która działa jako podatnik VAT;
 • kwestii oceny czy zakład niemieckiej spółki wykonujący na terenie Polski prace montażowe musi prowadzić księgi rachunkowe na podstawie UoR;
 • momentu powstania przychodu z tytułu prowizji otrzymywanej przy udzielaniu pożyczki;
 • stawki VAT 0%, która ma zastosowanie do drukarek i skanerów, niezależnie od tego, że urządzenia te umożliwiają także skorzystanie z innych funkcji;
 • świadczeń pracowniczych należnych za okres absencji pracownikom wykonującym pracę z obszarów B+R, które stanowią koszt kwalifikowany z art. 26e ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy PIT;
 • gminy, która nie może odliczyć VAT od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną nieodpłatnie udostępnianą spółce komunalnej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PIT odpłatnego zbycia akcji/obligacji otrzymanych w związku z likwidacją spółki jawnej;
 • przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu z tytułu cesji wierzytelności, które stanowi odpłatne zbycie nieruchomości i skutkuje obowiązkiem zapłaty CIT;
 • kwestii oceny czy prace nad projektem badawczym stanowią działalność B+R w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy PIT oraz kwalifikacji wydatków do kosztów kwalifikowanych;
 • skutków podatkowych w VAT wręczenia prezentów pracownikom i współpracownikom;
 • momentu potrącalności kosztów bezpośrednich poniesionych po upływie roku lub więcej lat od końca roku podatkowego, w którym spółka osiągnęła i zadeklarowała przychód związany z tymi kosztami;
 • obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika (obywatela polskiego) do pracy na terytorium Republiki Białorusi.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_08_30_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553