PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zgodności z prawem UE obowiązku tzw. przyspieszonej zapłaty VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;
 • obowiązku dokumentacyjnego sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez oddział dla transakcji kontrolowanej polegającej na przypisaniu dochodu/straty do oddziału przez jego jednostkę macierzystą.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków na gruncie art. 89a ustawy VAT cesji wierzytelności, co do której podatnik skorzystał z ulgi na złe długi, a wartość wierzytelności uległa zmianie po wystawieniu faktury korygującej zmniejszającej należność podatnika;
 • nieuznania uczestnika konsorcjum, który świadczy usługi na rzecz zamawiającego jako jeden z wykonawców, za podwykonawcę lidera konsorcjum w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia czy usługi podwykonawstwa zastępczego podlegają opodatkowaniu VAT;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących gminy związanych z działalnością kina;
 • braku obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, w przypadku wypłacania przez spółkę komandytową komplementariuszom zaliczki na poczet zysku w trakcie roku podatkowego;
 • podstawy opodatkowania VAT przekazywanych przez pracodawcę na rzecz pracowników (górników) świadczeń;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwalifikacji wydatków do kosztów kwalifikowanych;
 • ważności certyfikatów rezydencji;
 • premii rocznej jako kosztu podatkowego;
 • wierzytelności nieściągalnych jako kosztu podatkowego;
 • możliwości skorzystania przez bank ze zwolnienia z art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez cały okres objęcia wdrożonym planem naprawy;
 • rozliczania strat powstałych przed utworzeniem PGK w związku z upływem okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_09_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966