PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • obiektów osadzonych na przenośnej stopie fundamentowej, które nie są trwale związane z gruntem, a zatem właściciel gruntu nie jest w stosunku do nich podatnikiem podatku od nieruchomości;
 • ograniczenia rozliczenia VAT z tytułu importu usług trzymiesięcznym terminem, o którym mowa w art. 86 ust. 10b i 10i ustawy VAT (w stanie prawnym obowiązującym do 6 września 2021 r.), które jest niezgodne z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • zakresu obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego nie od strony transakcji, lecz od pierwotnego producenta;
 • opodatkowania VAT opłat należnych gminie z tytułu dokonania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • skorzystania z prawa do zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT w odniesieniu do dywidend, dla którego nie jest wymagane, by odbiorca dywidendy był jej rzeczywistym właścicielem;
 • płatności otrzymanej z tytułu korekty rentowności na sprzedaży wyrobów gotowych, która nie stanowi przychodu podlegającego zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • zasad rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez spółkę przed przystąpieniem do PGK;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 15c ustawy CIT w przypadku kosztów finansowania dłużnego, które kapitalizowane są do wartości początkowej środka trwałego;
 • momentu rozpoznania kosztu podatkowego sprzedaży akcji;
 • przesłanek uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową, oraz warunków zaliczenia wydatków do kosztów kwalifikowanych;
 • zasad opodatkowania VAT odpłatnego wypożyczenia rowerów miejskich;
 • kar umownych z tytułu odstąpienia od umów najmu jako kosztów podatkowych;
 • kwestii wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_09_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839