PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg;
 • zastosowania do składników majątku prywatnego podatnika PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy dla podziału tzw. kosztów wspólnych, w kalkulacji klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy CIT, należy uwzględnić przychody osiągnięte w całym roku podatkowym;
 • kwestii zaliczenia wydatków związanych z uczestnictwem lekarzy w kongresie medycznym do kosztów uzyskania przychodów;
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zaliczkę z tytułu transakcji dostawy nieruchomości zapłaconej przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT;
 • zasad opodatkowania CIT przychodów z obrotu wekslami;
 • kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek uzyskiwanych przez partycypanta (rezydenta Niemiec);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 6c i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT do dochodu osiągniętego przez brytyjskie stowarzyszenie na terytorium Polski;
 • skutków podatkowych w CIT sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją;
 • kwestii uwzględniania w podstawie opodatkowania VAT pobieranych od klientów kwot tytułem opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia przez BGK gwarancji;
 • wydatków związanych z nabyciem kontenerów (służących jako magazyn oraz część biurowo-socjalna) jako koszt kwalifikujący się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania rekompensaty na podstawie decyzji Prezesa URE, z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorze lub podsektorach energochłonnych;
 • momentu uzyskania przychodu z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktu długoterminowego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_01_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553