PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • powiązań osobowych wykluczających możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązków dot. cen transferowych w zakresie transakcji zawieranych pomiędzy spółką komunalną i gminą;
 • podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy drogi wraz z poniesionymi nakładami.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny czy wyłączenie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT ma zastosowanie do wydatków ponoszonych przez spółkę tytułem opłaty licencyjnej;
 • ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT, w zakresie w jakim nie ma zastosowania do kosztów uzyskania przychodów, które alokowane są do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • braku możliwości obliczenia należnego podatku przy zastosowaniu w skali jednego roku podatkowego dwóch stawek CIT: preferencyjnej (9%) i podstawowej (19%);
 • statusu produktu wyprodukowanego według projektu i technologii, który jest objęty prawem ochrony lub patentu w kontekście kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • rozliczenia w podatku dochodowym wspólnika (funduszu) w luksemburskiej spółce SCSp;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę komunalną na przebudowę linii energetycznej;
 • skutków podatkowych w CIT uregulowania przez spółkę na rzecz wspólników zobowiązania z tytułu dywidendy poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego;
 • przesłanek powstania na terenie Polski zagranicznego zakładu spółki duńskiej w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT;
 • braku opodatkowania VAT kwoty należnej spółce z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy leasingu (najmu) z winy leżącej po stronie korzystającego;
 • możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz fundacji przez spółkę Skarbu Państwa.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_02_07_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839