PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT otrzymania odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów;
 • uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznych odsetek w przypadku wniesienia dopłat do spółki w drodze kompensaty (potrącenia).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców;
 • uznania prawa użytkowania wieczystego gruntu na gruncie ustawy CIT jako środka trwałego;
 • kwestii rozliczenia straty brytyjskiego oddziału powstałej w 2018 i 2019 r. po zmianie metody unikania podwójnego opodatkowania;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez wykonawcę za uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego oraz momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie miasta z tytułu usług wypożyczania rowerów miejskich;
 • przesłanek uznania spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej w dniu 30 czerwca 2021 r. za podatnika CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • warunków wyłączenia spółki z o.o. z zapłaty minimalnego CIT oraz obowiązku przekazania informacji, o której mowa w art. 24ca ust. 15 ustawy CIT, w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, niezależnie od poziomu dochodowości czy poniesienia straty;
 • skutków podatkowych w CIT nieodpłatnego użyczenia środków trwałych (sprzętu medycznego) szpitalowi przez spółkę z o.o. ze 100% udziałem województwa;
 • braku prawa do wystawienia faktur korygujących w związku z planowanym umorzeniem wierzytelności;
 • opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez wspólnika na rzecz spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę z faktur wystawionych przez wspólnika;
 • warunków uznania usługi za transport międzynarodowy opodatkowany stawką 0% VAT;
 • terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_05_23_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310