PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości skorzystania z przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na mocy art. 11n ustawy CIT;
 • opodatkowania VAT sprzedaży tokenów NFT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów „straty” poniesionej w związku z przymusowym umorzeniem obligacji;
 • braku możliwości uwzględnienia przez sąd zarzutu niekonstytucyjności przepisu w postępowaniu interpretacyjnym (art. 22c ustawy PIT);
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania przez spółkę prowadzącą działalność w SSE środków pieniężnych z FGŚP na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT i podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów;
 • przesłanek uznania spółki komandytowej za małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy CIT;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy CIT z powodu braku faktury, którą kontrahent zobowiązany był wystawić;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych na gruncie VAT sprzedaży cateringu po cenie promocyjnej 1 zł,
 • kwestii ustalenia czy spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej, będzie uprawniona do stosowania w pierwszym roku obrotowym (wydłużonym, tj. trwającym do końca 2023 r.), stawki ryczałtu;
 • spółki komandytowej, wypłacając należność z tytułu udziału w zyskach za pośrednictwem innych transparentnych podatkowo spółek mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, oraz braku uprawnienia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy dochód z działalności uczelni lokowany w nabycie jednostek funduszu będzie podlegał zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1e oraz 1f ustawy CIT;
 • kwestii zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. a ustawy CIT w przypadku reorganizacji i uproszczenia struktury organizacyjnej grupy poprzez przejęcie spółek;
 • kwestii ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania z tytułu przyznanego wynagrodzenia za rok 2021.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_09_26_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310