PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • pytania czy umowa może zostać uznana za fakturę VAT;
 • analizy rynkowości transakcji przez organy podatkowe.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy budowa elektrowni mieści się w pojęciu „projekt z zakresu infrastruktury publicznej” w rozumieniu ustawy CIT;
 • przesłanek uznania transakcji cesji wierzytelności za niepodlegającą opodatkowaniu VAT;
 • kwestii odmowy przekazania przez syndyka masy upadłości środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy;
 • braku obowiązku poboru podatku u źródła od odsetek spłacanych do banku fińskiego na podstawie przyjętej przez bank umowy pożyczki;
 • braku rozpoznania czynności opodatkowanych VAT na terytorium kraju w związku z nabyciem ropy naftowej z terenu Rosji i sprzedażą na rzecz nabywcy unijnego i nieunijnego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy trójstronnej;
 • świadczenia polegającego na wypłacie odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji na rzecz obligatariusza – podmiotu powiązanego, co stanowi dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych na gruncie art. 24f ustawy CIT przeniesienia sprzętu geofizycznego wraz ze sprzętem towarzyszącym w celu czasowego świadczenia usług sejsmicznych na terenie Albanii, Gruzji oraz Angoli;
 • posiadania udziałów w podmiotach zagranicznych, co wyklucza na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy CIT możliwość dokonania wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek;
 • warunków zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24ca ustawy CIT;
 • ustalenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizacyjnego na nieściągalną wierzytelność.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_10_03_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047