PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację indywidualną wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczący:

 • transakcji zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC;
 • prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pomoc Ukrainie.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obniżenia podatku VAT w przypadku promocji „cash back” na rzecz użytkownika końcowego telefonu w przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez szpital z tytułu zasądzonych kwot odszkodowania oraz renty na rzecz pacjenta;
 • kwestii transportu towarów drogą morską, realizowanych przez przedsiębiorstwo zagraniczne między portami polskimi, podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • warunków zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • obowiązku stosowania art. 86 ust. 2a ustawy VAT odnośnie do wydatków na działalność muzeum;
 • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku w przypadku koordynatora projektu będącego współtwórcą programów komputerowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kary umownej za niezawinione opóźnienia w dostawie towarów niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu;
 • kwestii uznania wydatków na pomoc Ukrainie za koszty podatkowe (w ramach polityki CSR);
 • skutków podatkowych na gruncie CIT płatności za usługi informatyczne walutą wirtualną;
 • kwestii zastosowania wyłączenia zawartego w art. 24ca ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT;
 • kwestii powstania różnic kursowych w przypadku uregulowania przez kontrahentów należności bądź zapłaty zobowiązań, wynikających z faktur krajowych wystawionych w walucie obcej, w sytuacji gdy płatność zarówno kwoty netto, jak i podatku VAT dokonywana jest w walucie obcej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_11_14_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839