PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • artykułu 26 ust. 1 lit. b) Dyrektywy VAT (dot. opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług), który należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tego przepisu nie jest objęte świadczenie usług polegające na oferowaniu przez przedsiębiorstwo pracownikom bonów w ramach ustanowionego przez to przedsiębiorstwo programu, mającego na celu wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej zasługujących na uznanie i osiągających najlepsze wyniki pracowników;
 • kwestii wykładni prokonstytucyjnej przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania, która wyklucza jej stosowanie do korzyści powstałych w wyniku czynności dokonanych na wiele lat przed wprowadzeniem GAAR do polskiego porządku prawnego.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek ukonstytuowania się zakładu niemieckiej spółki w Polsce;
 • kwestii obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji na rzecz podmiotu brytyjskiego;
 • kwestii stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy VAT w przypadku rejestracji dostawcy ze wskazaniem daty wstecznej rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • przesłanek uznania transakcji wymiany walut za czynności pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT;
 • momentu skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT, które uzależnione jest od uzyskania dochodu z nowej inwestycji;
 • kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości dystrybutorów paliwa i gazu;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy usługi pośrednictwa handlowego mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • kwot otrzymanych na podstawie umowy o współpracę, które nie mogą stanowić przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a w zw. z art. 5 ust. 1-1a ustawy CIT;
 • usług programistycznych oraz usług pośrednictwa komercyjnego w zakresie sprzedaży projektów IT nabywanych od podmiotów powiązanych jako ukryte zyski;
 • możliwości skorzystania z kosztów limitowanych w świetle znowelizowanych przepisów w ramach Polskiego Ładu;
 • kwestii spełnienia warunków uzgodnienia korekty w myśl art. 86 ust. 19a ustawy VAT, powodujących obniżenie podatku naliczonego. Zmniejszenie podatku naliczonego z faktur korygujących po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową;
 • kwestii ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży środka trwałego, który podlegał amortyzacji przed 2022 r.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_11_28_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553