PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących usługi wynajmu mieszkań nieodpłatnie udostępnianych pracownikom;
 • rozstrzygnięcia, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kary umowne nieobjęte zakresem art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • rozstrzygnięcia, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 13e ustawy CIT, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r., dotyczy także odsetek od pożyczek zaciągniętych przed tą datą kwestii obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji na rzecz podmiotu brytyjskiego;
 • kwestii, iż ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie pożyczek w walucie obcej jako element kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13e ustawy CIT;
 • stanowiska, iż wypłata należności licencyjnych za pośrednictwem podmiotu szwajcarskiego, ale na rzecz spółki amerykańskiej, która jest rzeczywistym beneficjentem, nie spełnia przesłanek zwolnienia z art. 21 ust. 3a ustawy CIT;
 • kwestii, iż faktoring dotyczący wierzytelności strefowych jako osobne zdarzenie gospodarcze nie korzysta ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • kwestii objęcia opłatą od środków spożywczych nieodpłatnych wydań napojów, które uzależnione jest od spełnienia przez kontrahenta spółki określonych warunków;
 • przesłanek dotyczących określenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty opłaty od środków spożywczych w przypadku produkcji napoju na zlecenie zamawiającego, który podlega sprzedaży na rzecz dystrybutora;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zagadnienia czy wynagrodzenie za świadczone usługi udostępnienia personelu na rzecz podmiotu powiązanego należy traktować jako ukryty zysk w rozumieniu przepisów ustawy CIT;
 • rozstrzygnięcia, czy dywidenda likwidacyjna stanowi przychód podatkowy na gruncie ustawy CIT;
 • braku uprawnienia do pobrania podatku u źródła od wypłaconej dywidendy według stawki w wysokości 15% w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji tylko niemieckiej spółki komandytowej, zamiast certyfikatów jej wspólników;
 • prawa do zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i pkt 34a ustawy CIT w przypadku realizacji przez pracowników pracy w systemie zdalnym lub w systemie hybrydowym;
 • skutków podatkowych na gruncie CIT otrzymywania od EIF kwot z tytułu gwarancji;
 • kwestii uwzględniania należności objętych opiniami o stosowaniu preferencji przy kalkulacji progu 2.000.000 zł.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_12_05_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310