PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustanowienia przedstawiciela zagranicznej spółki, co skutkuje powstaniem zakładu w Polsce;
 • zwolnienia z VAT udzielania nieoprocentowanych pożyczek pracownikom.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT odnośnie do uzyskanych od ubezpieczyciela kwot odpowiadających wypłaconym przez spółkę odszkodowaniom;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „w sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowej”, o którym mowa w art. 138e § 1 Ordynacji podatkowej – zagadnienia na uchwałę;
 • kwestii stosowania art. 15cb ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku, gdy dopłaty zostały potrącone w drodze kompensaty ze zobowiązaniami spółki z tytułu pożyczek udzielonych jej przez wspólników;
 • kwestii obowiązku wystawienia faktur korygujących i prawa do obniżenia podatku należnego po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru w przypadku zbycia ZCP;
 • korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego przez instytucje wspólnego inwestowania, które posiadają siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG – pytanie prejudycjalne do TSUE;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu rozliczenia przez spółkę deweloperską wydatków na inwestycję drogową w kosztach podatkowych;
 • sprzedaży projektów budowy farm fotowoltaicznych w zamian za odroczone oraz rozłożone w czasie wynagrodzenie (powiększone o odsetki), które nie stanowi ukrytego zysku;
 • kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2021 z tytułu kontynuowania w tym roku umowy pożyczki;
 • ponoszenia przez spółkę przekształconą należności z tytułu najmu nieruchomości od wspólnika, co stanowi dochód z ukrytych zysków określony w art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • robotów wykorzystywanych w procesie logistyczno-magazynowym, które nie wypełniają definicji zawartej w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii uznania voucherów turystycznych za bony różnego przeznaczenia oraz opodatkowania VAT ich przekazania.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_12_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047