PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

 • zakresu danych objętych badaniem na potrzeby ustalenia statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy w celu zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej na podstawie art. 11q ust. 3a ustawy CIT;
 • przesłanek stosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT do usług ściśle związanych z usługami opieki medycznej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii odesłania zawartego w art. 276 p.p.s.a jako podstawy do zasądzenia kosztów postępowania w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania;
 • kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, odnośnie do odzysków pochodzących z likwidacji poszczególnych środków trwałych;
 • kwestii opodatkowania VAT odszkodowania za wywłaszczenia pod inwestycję drogową gruntów należących do rolnika zarejestrowanego jako podatnik VAT;
 • kwestii czy udostępnianie strategii dla klienta do zawierania transakcji nabycia/zbycia instrumentów finansowych stanowi czynności określone w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „produkty”, o których mowa w art. 18eb ust.2 ustawy CIT;
 • zasad opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej dotyczącej transakcji sprzedaży nieruchomości;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii odsetek od lokat bankowych, które nie są objęte zakresem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia miejsca świadczenia i opodatkowania sprzedaży wirtualnego produktu cyfrowego;
 • kwestii ustalenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy energii elektrycznej na rzecz prosumentów oraz możliwości prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez prosumentów będącymi podatnikami VAT czynnymi w stanie prawnym od 1 lipca 2022 r;
 • kwestii opodatkowania ryczałtem wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji;
 • kwestii ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zbycia środka trwałego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_01_30_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966