PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii czy przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy CIT ograniczenie nie znajduje zastosowania do sytuacji spółki nieruchomościowej, która w ramach stosowanej polityki rachunkowości nie traktuje nieruchomości jako środków trwałych, a tym samym nie dokonuje w związku z nieruchomościami odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 • prawa do odliczenia podatku VAT w deklaracji JPK VAT pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę noty korygującej dotyczącej korekty błędnego NIP-u nabywcy.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z planowaną inwestycją związaną z umową zawartą z miastem;
 • obowiązków płatnika dokonującego wypłaty dywidendy na rzecz spółki posiadającej siedzibę w UE, w przypadku gdy przychód uzyskiwany u źródła podlega zwolnieniu z art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • kwestii stosowania art. 16j ust. 2 pkt 1 ustawy CIT w przypadku gdy pojazdy, będące przedmiotem leasingu, są jednocześnie wynajmowane przez spółkę jej klientom;
 • kwestii wytwarzania w oparciu o materiał powierzony (rury miedziane) finalnego produktu w postaci izolowanych rur miedzianych stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT;
 • kwestii czy uprawnienie do zastosowania mechanizmu pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a ustawy PIT, nie dotyczy tej części podatku spółki komandytowej, która przypada za okres, gdy podatnik posiadał status komandytariusza;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług licencyjnych świadczonych w sposób ciągły;
 • zasad kalkulacji hipotetycznego podatku, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. d ustawy CIT;
 • kwestii czy wartość nieprzedawnionych, umorzonych zobowiązań w kwocie netto, które zostały uprzednio ujęte jako przychody należne na potrzeby ustawy CIT stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów w dacie ich umorzenia;
 • kwestii objęcia zakresem art. 21 ust. 1 ustawy CIT usług prawnych mających być elementem usługi windykacyjnej oraz samej usługi windykacyjnej;
 • kwestii zwolnienia z VAT sprzedaży licytacyjnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem w rozbiórce.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_02_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593