PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo pytanie prejudycjalne do TSUE oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 •  kwestii ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu;
 • organów podatkowych, które nie mogą kwestionować zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej jako niedozwolonej pomocy publicznej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku obowiązku poboru podatku u źródła w sytuacji nabycia biletów lotniczych od zagranicznego pośrednika;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zlikwidowanych środków trwałych w wyniku zdarzenia losowego przez spółkę prowadzącą działalność w SSE;
 • warunków dokonania korekty cen transferowych, o które mowa w art. 11e ustawy CIT;
 • kwestii stosowania art. 28m ust. 3 ustawy CIT w przypadku dzierżawy środków materialnych i niematerialnych wchodzących w skład jednoosobowej działalności prowadzonej przez akcjonariusza spółki na rzecz tej spółki;
 • kwestii ustalenia miejsca dostawy energii elektrycznej na rzecz partnerów zagranicznych (dostawców ogólnodostępnych usług ładowania);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii obowiązku wykazania w informacji, o której mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy CIT oraz w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, dochodu z przekształcenia ze spółki komandytowej w spółkę z o.o.;
 • zasad obliczania podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy CIT;
 • weryfikacji wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług planowania audytu polegającej na dostosowaniu bazy kosztowej z kosztów planowanych do kosztów rzeczywistych, co stanowi korektę cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wytworzenie oraz oferowanie produktów dotychczas nieoferowanych, o których mowa w art. 18eb ust. 4 ustawy CIT”. Kwestia oceny czy koszty ponoszone na udział w targach branżowych, na promocje produktów oraz na udział w konferencjach branżowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18eb ust. 7 ustawy CIT;
 • nabycia towarów od podmiotów powiązanych, sprzedaży towarów na rzecz podmiotów powiązanych oraz najmu powierzchni magazynowej i biurowej od podmiotu powiązanego, co nie wiąże się z powstaniem po stronie spółki dochodu z tytułu ukrytego zysku;
 • braku możliwości stosowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej dla podmiotu wniesionego aportem i przejętego przez wnioskodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_03_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966